1 vbnymn hvlyd `t-blj bkrv `sbl hsny v`xrx hslysy. 2 nvxh hrbyjy vrp` hxmysy. 3 vyhyv bnym lblj `dr vgr` v`byhvd. 4 v`bysvj vnjmn v`xvx. 5 vgr` vspvpn vxvrm. 6 v`lh bny `xvd `lh hm r`sy `bvt lyvsby gbj vyglvm `l-mnxt. 7 vnjmn v`xyh vgr` hv` hglm vhvlyd `t-jz` v`t-`xyxd. 8 vsxrym hvlyd bsdh mv`b mn-slxv `tm xvsym v`t-bjr` nsyv. 9 vyvld mn-xds `stv `t-yvbb v`t-&by` v`t-mys` v`t-mlkm. 10 v`t-yjv& v`t-skyh v`t-mrmh `lh bnyv r`sy `bvt. 11 vmxsym hvlyd `t-`by+vb v`t-`lpjl. 12 vbny `lpjl jbr vmsjm vsmd hv` bnh `t-`vnv v`t-ld vbntyh. 13 vbrjh vsmj hmh r`sy h`bvt lyvsby `ylvn hmh hbryxv `t-yvsby gt. 14 v`xyv ssq vyrmvt. 15 vzbdyh vjrd vjdr. 16 vmyk`l vysph vyvx` bny bryjh. 17 vzbdyh vmslm vxzqy vxbr. 18 vysmry vyzly`h vyvbb bny `lpjl. 19 vyqym vzkry vzbdy. 20 v`lyjny v<y v`ly`l. 21 vjdyh vbr`yh vsmrt bny smjy. 22 vyspn vjbr v`ly`l. 23 vjbdvn vzkry vxnn. 24 vxnnyh vjylm vjnttyh. 25 vypdyh vpny`l bny ssq. 26 vsmsry vsxryh vjtlyh. 27 vyjrsyh v`lyh vzkry bny yrxm. 28 `lh r`sy `bvt ltldvtm r`sym `lh ysbv byrvslm. 29 vbgbjvn ysbv `by gbjvn vsm `stv mjkh. 30 vbnv hbkvr jbdvn v&vr vqys vbjl vndb. 31 vgdvr v`xyv vzkr. 32 vmqlvt hvlyd `t-sm`h v`p-hmh ngd `xyhm ysbv byrvslm jm- `xyhm. 33 vnr hvlyd `t-qys vqys hvlyd `t-s`vl vs`vl hvlyd `t-yhvntn v`t-mlky-svj v`t-`byndb v`t-`sbjl. 34 vbn-yhvntn mryb bjl vmryb bjl hvlyd `t-mykh. 35 vbny mykh pytvn vmlk vt`rj v`xz. 36 v`xz hvlyd `t-yhvjdh vyhvjdh hvlyd `t-jlmt v`t-jzmvt v`t- zmry vzmry hvlyd `t-mv&`. 37 vmv&` hvlyd `t-bnj` rph bnv `ljsh bnv `&l bnv. 38 vl`&l ssh bnym v`lh smvtm jzryqm bkrv vysmj`l vsjryh vjbdyh vxnn kl-`lh bny `&l. 39 vbny jsq `xyv `vlm bkrv yjvs hsny v`lypl+ hslsy. 40 vyhyv bny-`vlm `nsym gbry-xyl drky qst vmrbym bnym vbny bnym m`h vxmsym kl-`lh mbny bnymn.
Next Chapter
Share this passage with others: