1 bny yhvdh pr& x&rvn vkrmy vxvr vsvbl. 2 vr`yh bn-svbl hvlyd `t-yxt vyxt hlyd `t-`xvmy v`t-lhd `lh mspxvt h&rjty. 3 v`lh `by jy+m yzrj`l vysm` vydbs vsm `xvtm h&llpvny. 4 vpnv`l `by gdr vjzr `by xvsh `lh bny-xvr bkvr `prth `by byt lxm. 5 vl`sxvr `by tqvj hyv sty nsym xl`h vnjrh. 6 vtld lv njrh `t-`xzm v`t-xpr v`t-tymny v`t-h`xstry `lh bny njrh. 7 vbny xl`h &rt y&xr v`tnn. 8 vqv& hvlyd `t-jnvb v`t-h&bbh vmspxvt `xrxl bn-hrvm. 9 vyhy yjb& nkbd m`xyv v`mv qr`h smv yjb& l`mr ky yldty bj&b. 10 vyqr` yjb& l`lhy ysr`l l`mr `m-brk tbrkny vhrbyt `t-gbvly vhyth ydk jmy vjsyt mrjh lblty j&by vyb` `lhym `t `sr-s`l. 11 vklvb `xy-svxh hvlyd `t-mxyr hv` `by `stvn. 12 v`stvn hvlyd `t-byt rp` v`t-p$x v`t-txnh `by jyr nxs `lh `nsy rkh. 13 vbny qnz jtny`l vsryh vbny jtny`l xtt. 14 vmjvnty hvlyd `t-jprh vsryh hvlyd `t-yv`b `by gy` xrsym ky xrsym hyv. 15 vbny klb bn-ypnh jyrv `lh vnjm vbny `lh vqnz. 16 vbny yhll`l zyp vzyph tyry` v`sr`l. 17 vbn-jzrh ytr vmrd vjpr vylvn vthr `t-mrym v`t-smy v`t-ysbx `by `stmj. 18 v`stv hyhdyh yldh `t-yrd `by gdvr v`t-xbr `by svkv v`t- yqvty`l `by znvx v`lh bny btyh bt-prjh `sr lqx mrd. 19 vbny `st hvdyh `xvt nxm `by qjylh hgrmy v`stmj hmjkty. 20 vbny symvn `mnvn vrnh bn-xnn vtvlvn vbny ysjy zvxt vbn-zvxt. 21 bny slh bn-yhvdh jr `by lkh vljdh `by mrsh vmspxvt byt-jbdt hb& lbyt `sbj. 22 vyvqym v`nsy kzb` vyv`s vsrp `sr-bjlv lmv`b vysby lxm vhdbrym jtyqym. 23 hmh hyv&rym vysby n+jym vgdrh jm-hmlk bml`ktv ysbv sm. 24 bny smjvn nmv`l vymyn yryb zrx s`vl. 25 slm bnv mbsm bnv msmj bnv. 26 vbny msmj xmv`l bnv zkvr bnv smjy bnv. 27 vlsmjy bnym ssh jsr vbnvt ss vl`xyv `yn bnym rbym vkl mspxtm l` hrbv jd-bny yhvdh. 28 vysbv bb`r-sbj vmvldh vx&r svjl. 29 vbblhh vbj&m vbtvld. 30 vbbtv`l vbxrmh vb&yqlg. 31 vbbyt mrkbvt vbx&r $v$ym vbbyt br`y vbsjrym `lh jryhm jd-mlk dvyd. 32 vx&ryhm jy+m vjyn rmvn vtkn vjsn jrym xms. 33 vkl-x&ryhm `sr $bybvt hjrym h`lh jd-bjl z`t mvsbtm vhtyxsm lhm. 34 vmsvbb vymlk vyvsh bn-`m&yh. 35 vyv`l vyhv` bn-yvsbyh bn-sryh bn-jsy`l. 36 v`lyvjyny vyjqbh vysvxyh vjsyh vjdy`l vysym`l vbnyh. 37 vzyz` bn-spjy bn-`lvn bn-ydyh bn-smry bn-smjyh. 38 `lh hb`ym bsmvt nsy`ym bmspxvtm vbyt `bvtyhm pr&v lrvb. 39 vylkv lmbv` gdr jd lmzrx hgy` lbqs mrjh l&`nm. 40 vym&`v mrjh smn v+vb vh`r& rxbt ydym vsq+t vslvh ky mn-xm hysbym sm lpnym. 41 vyb`v `lh hktvbym bsmvt bymy yxzqyhv mlk-yhvdh vykv `t- `hlyhm v`t-hmjynym `sr nm&`v-smh vyxrymm jd-hyvm hzh vysbv txtyhm ky-mrjh l&`nm sm. 42 vmhm mn-bny smjvn hlkv lhr sjyr `nsym xms m`vt vpl+yh vnjryh vrpyh vjzy`l bny ysjy br`sm. 43 vykv `t-s`ryt hpl+h ljmlq vysbv sm jd hyvm hzh.
Next Chapter
Share this passage with others: