1 vy`mr dvyd hmlk lkl-hqhl slmh bny `xd bxr-bv `lhym njr vrk vhml`kh gdvlh ky l` l`dm hbyrh ky lyhvh `lhym. 2 vkkl-kxy hkynvty lbyt-`lhy hzhb lzhb vhk$p lk$p vhnxst lnxst hbrzl lbrzl vhj&ym lj&ym `bny-shm vmlv`ym `bny-pvk vrqmh vkl `bn yqrh v`bny-sys lrb. 3 vjvd br&vty bbyt `lhy ys-ly $glh zhb vk$p ntty lbyt-`lhy lmjlh mkl-hkynvty lbyt hqds. 4 slst `lpym kkry zhb mzhb `vpyr vsbjt `lpym kkr-k$p mzqq l+vx qyrvt hbtym. 5 lzhb lzhb vlk$p lk$p vlkl-ml`kh byd xrsym vmy mtndb lml`vt ydv hyvm lyhvh. 6 vytndbv sry h`bvt vsry sb+y ysr`l vsry h`lpym vhm`vt vlsry ml`kt hmlk. 7 vytnv ljbvdt byt-h`lhym zhb kkrym xmst-`lpym v`drknym rbv vk$p kkrym jsrt `lpym vnxst rbv vsmvnt `lpym kkrym vbrzl m`h- `lp kkrym. 8 vhnm&` `tv `bnym ntnv l`v&r byt-yhvh jl yd-yxy`l hgrsny. 9 vysmxv hjm jl-htndbm ky blb slm htndbv lyhvh vgm dvyd hmlk smx smxh gdvlh. 10 vybrk dvyd `t-yhvh ljyny kl-hqhl vy`mr dvyd brvk `th yhvh `lhy ysr`l `bynv mjvlm vjd-jvlm. 11 lk yhvh hgdlh vhgbvrh vhtp`rt vhn&x vhhvd ky-kl bsmym vb`r& lk yhvh hmmlkh vhmtns` lkl lr`s. 12 vhjsr vhkbvd mlpnyk v`th mvsl bkl vbydk kx vgbvrh vbydk lgdl vlxzq lkl. 13 vjth `lhynv mvdym `nxnv lk vmhllym lsm tp`rtk. 14 vky my `ny vmy jmy ky-nj&r kx lhtndb kz`t ky-mmk hkl vmydk ntnv lk. 15 ky-grym `nxnv lpnyk vtvsbym kkl-`btynv k&l ymynv jl-h`r& v`yn mqvh. 16 yhvh `lhynv kl hhmvn hzh `sr hkynnv lbnvt-lk byt lsm qdsk mydk hy` vlk hkl. 17 vydjty `lhy ky `th bxn lbb vmysrym tr&h `ny bysr lbby htndbty kl-`lh vjth jmk hnm&`v-ph r`yty bsmxh lhtndb-lk. 18 yhvh `lhy `brhm y&xq vysr`l `btynv smrh-z`t ljvlm ly&r mxsbvt lbb jmk vhkn lbbm `lyk. 19 vlslmh bny tn lbb slm lsmvr m&vtyk jdvtyk vxqyk vljsvt hkl vlbnvt hbyrh `sr-hkynvty. 20 vy`mr dvyd lkl-hqhl brkv-n` `t-yhvh `lhykm vybrkv kl-hqhl lyhvh `lhy `btyhm vyqdv vystxvv lyhvh vlmlk. 21 vyzbxv lyhvh zbxym vyjlv jlvt lyhvh lmxrt hyvm hhv` prym `lp `ylym `lp kbsym `lp vn$kyhm vzbxym lrb lkl-ysr`l. 22 vy`klv vystv lpny yhvh byvm hhv` bsmxh gdvlh vymlykv snyt lslmh bn-dvyd vymsxv lyhvh lngyd vl&dvq lkhn. 23 vysb slmh jl-k$` yhvh lmlk txt-dvyd `byv vy&lx vysmjv `lyv kl-ysr`l. 24 vkl-hsrym vhgbrym vgm kl-bny hmlk dvyd ntnv yd txt slmh hmlk. 25 vygdl yhvh `t-slmh lmjlh ljyny kl-ysr`l vytn jlyv hvd mlkvt `sr l`-hyh jl-kl-mlk lpnyv jl-ysr`l. 26 vdvyd bn-ysy mlk jl-kl-ysr`l. 27 vhymym `sr mlk jl-ysr`l `rbjym snh bxbrvn mlk sbj snym vbyrvslm mlk slsym vslvs. 28 vymt bsybh +vbh sbj ymym jsr vkbvd vymlk slmh bnv txtyv. 29 vdbry dvyd hmlk hr`snym vh`xrnym hnm ktvbym jl-dbry smv`l hr`h vjl-dbry ntn hnby` vjl-dbry gd hxzh. 30 jm kl-mlkvtv vgbvrtv vhjtym `sr jbrv jlyv vjl-ysr`l vjl kl- mmlkvt h`r&vt.
Next Chapter
Share this passage with others: