1 vyqhl dvyd `t-kl-sry ysr`l sry hsb+ym vsry hmxlqvt hmsrtym `t- hmlk vsry h`lpym vsry hm`vt vsry kl-rkvs-vmqnh lmlk vlbnyv jm- h$ry$ym vhgbvrym vlkl-gbvr xyl `l-yrvslm. 2 vyqm dvyd hmlk jl-rglyv vy`mr smjvny `xy vjmy `ny jm-lbby lbnvt byt mnvxh l`rvn bryt-yhvh vlhdm rgly `lhynv vhkynvty lbnvt. 3 vh`lhym `mr ly l`-tbnh byt lsmy ky `ys mlxmvt `th vdmym spkt. 4 vybxr yhvh `lhy ysr`l by mkl byt-`by lhyvt lmlk jl-ysr`l ljvlm ky byhvdh bxr lngyd vbbyt yhvdh byt `by vbbny `by by r&h lhmlyk jl-kl-ysr`l. 5 vmkl-bny ky rbym bnym ntn ly yhvh vybxr bslmh bny lsbt jl-k$` mlkvt yhvh jl-ysr`l. 6 vy`mr ly slmh bnk hv`-ybnh byty vx&rvty ky-bxrty bv ly lbn v`ny `hyh-lv l`b. 7 vhkynvty `t-mlkvtv jd-ljvlm `m-yxzq ljsvt m&vty vmsp+y kyvm hzh. 8 vjth ljyny kl-ysr`l qhl-yhvh vb`zny `lhynv smrv vdrsv kl-m&vt yhvh `lhykm lmjn tyrsv `t-h`r& h+vbh vhnxltm lbnykm `xrykm jd- jvlm. 9 v`th slmh-bny dj `t-`lhy `byk vjbdhv blb slm vbnps xp&h ky kl- lbbvt dvrs yhvh vkl-y&r mxsbvt mbyn `m-tdrsnv ym&` lk v`m- tjzbnv yznyxk ljd. 10 r`h jth ky-yhvh bxr bk lbnvt-byt lmqds xzq vjsh. 11 vytn dvyd lslmh bnv `t-tbnyt h`vlm v`t-btyv vgnzkyv vjlytyv vxdryv hpnymym vbyt hkprt. 12 vtbnyt kl `sr hyh brvx jmv lx&rvt byt-yhvh vlkl-hlskvt $byb l`&rvt byt h`lhym vl`&rvt hqdsym. 13 vlmxlqvt hkhnym vhlvym vlkl-ml`kt jbvdt byt-yhvh vlkl-kly jbvdt byt-yhvh. 14 lzhb bmsql lzhb lkl-kly jbvdh vjbvdh lkl kly hk$p bmsql lkl- kly jbvdh vjbvdh. 15 vmsql lmnrvt hzhb vnrtyhm zhb bmsql-mnvrh vmnvrh vnrtyh vlmnrvt hk$p bmsql lmnvrh vnrtyh kjbvdt mnvrh vmnvrh. 16 v`t-hzhb msql lslxnvt hmjrkt lslxn vslxn vk$p lslxnvt hk$p. 17 vhmzlgvt vhmzrqvt vhqsvt zhb +hvr vlkpvry hzhb bmsql lkpvr vkpvr vlkpvry hk$p bmsql lkpvr vkpvr. 18 vlmzbx hq+rt zhb mzqq bmsql vltbnyt hmrkbh hkrbym zhb lprsym v$kkym jl-`rvn bryt-yhvh. 19 hkl bktb myd yhvh jly hskyl kl ml`kvt htbnyt. 20 vy`mr dvyd lslmh bnv xzq v`m& vjsh `l-tyr` v`l-txt ky yhvh `lhym `lhy jmk l` yrpk vl` yjzbk jd-lklvt kl-ml`kt jbvdt byt- yhvh. 21 vhnh mxlqvt hkhnym vhlvym lkl-jbvdt byt h`lhym vjmk bkl- ml`kh lkl-ndyb bxkmh lkl-jbvdh vhsrym vkl-hjm lkl-dbryk.
Next Chapter
Share this passage with others: