1 vybdl dvyd vsry h&b` ljbdh lbny `$p vhymn vydvtvn hnby`ym bknrvt bnblym vbm<ym vyhy m$prm `nsy ml`kh ljbdtm. 2 lbny `$p zkvr vyv$p vntnyh v`sr`lh bny `$p jl yd-`$p hnb` jl- ydy hmlk. 3 lydvtvn bny ydvtvn gdlyhv v&ry vysjyhv xsbyhv vmttyhv ssh jl ydy `byhm ydvtvn bknvr hnb` jl-hdvt vhll lyhvh. 4 lhymn bny hymn bqyhv mtnyhv jzy`l sbv`l vyrymvt xnnyh xnny `ly`th gdlty vrmmty jzr ysbqsh mlvty hvtyr mxzy`vt. 5 kl-`lh bnym lhymn xzh hmlk bdbry h`lhym lhrym qrn vytn h`lhym lhymn bnym `rbjh jsr vbnvt slvs. 6 kl-`lh jl-ydy `byhm bsyr byt yhvh bm<ym nblym vknrvt ljbdt byt h`lhym jl ydy hmlk `$p vydvtvn vhymn. 7 vyhy m$prm jm-`xyhm mlmdy-syr lyhvh kl-hmbyn m`tym smvnym vsmvnh. 8 vypylv gvrlvt msmrt ljmt kq+n kgdvl mbyn jm-tlmyd. 9 vy&` hgvrl hr`svn l`$p lyv$p gdlyhv hsny hv`-v`xyv vbnyv snym jsr. 10 hslsy zkvr bnyv v`xyv snym jsr. 11 hrbyjy ly&ry bnyv v`xyv snym jsr. 12 hxmysy ntnyhv bnyv v`xyv snym jsr. 13 hssy bqyhv bnyv v`xyv snym jsr. 14 hsbjy ysr`lh bnyv v`xyv snym jsr. 15 hsmyny ysjyhv bnyv v`xyv snym jsr. 16 htsyjy mtnyhv bnyv v`xyv snym jsr. 17 hjsyry smjy bnyv v`xyv snym jsr. 18 jsty-jsr jzr`l bnyv v`xyv snym jsr. 19 hsnym jsr lxsbyh bnyv v`xyv snym jsr. 20 lslsh jsr svb`l bnyv v`xyv snym jsr. 21 l`rbjh jsr mttyhv bnyv v`xyv snym jsr. 22 lxmsh jsr lyrmvt bnyv v`xyv snym jsr. 23 lssh jsr lxnnyhv bnyv v`xyv snym jsr. 24 lsbjh jsr lysbqsh bnyv v`xyv snym jsr. 25 lsmvnh jsr lxnny bnyv v`xyv snym jsr. 26 ltsjh jsr lmlvty bnyv v`xyv snym jsr. 27 ljsrym l`lyth bnyv v`xyv snym jsr. 28 l`xd vjsrym lhvtyr bnyv v`xyv snym jsr. 29 lsnym vjsrym lgdlty bnyv v`xyv snym jsr. 30 lslsh vjsrym lmxzy`vt bnyv v`xyv snym jsr. 31 l`rbjh vjsrym lrvmmty jzr bnyv v`xyv snym jsr.
Next Chapter
Share this passage with others: