1 `lh bny ysr`l r`vbn smjvn lvy vyhvdh ysskr vzblvn. 2 dn yv$p vbnymn nptly gd v`sr. 3 bny yhvdh jr v`vnn vslh slvsh nvld lv mbt-svj hknjnyt vyhy jr bkvr yhvdh rj bjyny yhvh vymythv. 4 vtmr kltv yldh lv `t-pr& v`t-zrx kl-bny yhvdh xmsh. 5 bny-pr& x&rvn vxmvl. 6 vbny zrx zmry v`ytn vhymn vklkl vdrj klm xmsh. 7 vbny krmy jkr jvkr ysr`l `sr mjl bxrm. 8 vbny `ytn jzryh. 9 vbny x&rvn `sr nvld-lv `t-yrxm`l v`t-rm v`t-klvby. 10 vrm hvlyd `t-jmyndb vjmyndb hvlyd `t-nxsvn nsy` bny yhvdh. 11 vnxsvn hvlyd `t-slm` vslm` hvlyd `t-bjz. 12 vbjz hvlyd `t-jvbd vjvbd hvlyd `t-ysy. 13 v`ysy hvlyd `t-bkrv `t-`ly`b v`byndb hsny vsmj` hslysy. 14 ntn`l hrbyjy rdy hxmysy. 15 `&m hssy dvyd hsbjy. 16 v`xytyhm &rvyh v`bygyl vbny &rvyh `bsy vyv`b vjsh-`l slsh. 17 v`bygyl yldh `t-jms` v`by jms` ytr hysmj`ly. 18 vklb bn-x&rvn hvlyd `t-jzvbh `sh v`t-yryjvt v`lh bnyh ysr vsvbb v`rdvn. 19 vtmt jzvbh vyqx-lv klb `t-`prt vtld lv `t-xvr. 20 vxvr hvlyd `t-`vry v`vry hvlyd `t-b&l`l. 21 v`xr b` x&rvn `l-bt-mkyr `by gljd vhv` lqxh vhv` bn-ssym snh vtld lv `t-sgvb. 22 vsgvb hvlyd `t-y`yr vyhy-lv jsrym vslvs jrym b`r& hgljd. 23 vyqx gsvr-v`rm `t-xvt y`yr m`tm `t-qnt v`t-bntyh ssym jyr kl- `lh bny mkyr `by-gljd. 24 v`xr mvt-x&rvn bklb `prth v`st x&rvn `byh vtld lv `t-`sxvr `by tqvj. 25 vyhyv bny-yrxm`l bkvr x&rvn hbkvr rm vbvnh v`rn v`&m `xyh. 26 vthy `sh `xrt lyrxm`l vsmh j+rh hy` `m `vnm. 27 vyhyv bny-rm bkvr yrxm`l mj& vymyn vjqr. 28 vyhyv bny-`vnm smy vydj vbny smy ndb v`bysvr. 29 vsm `st `bysvr `byhyl vtld lv `t-`xbn v`t-mvlyd. 30 vbny ndb $ld v`pym vymt $ld l` bnym. 31 vbny `pym ysjy vbny ysjy ssn vbny ssn `xly. 32 vbny ydj `xy smy ytr vyvntn vymt ytr l` bnym. 33 vbny yvntn plt vzz` `lh hyv bny yrxm`l. 34 vl`-hyh lssn bnym ky `m-bnvt vlssn jbd m&ry vsmv yrxj. 35 vytn ssn `t-btv lyrxj jbdv l`sh vtld lv `t-jty. 36 vjty hlyd `t-ntn vntn hvlyd `t-zbd. 37 vzbd hvlyd `t-`pll v`pll hvlyd `t-jvbd. 38 vjvbd hvlyd `t-yhv` vyhv` hvlyd `t-jzryh. 39 vjzryh hlyd `t-xl& vxl& hlyd `t-`ljsh. 40 v`ljsh hlyd `t-$$my v$$my hlyd `t-slvm. 41 vslvm hvlyd `t-yqmyh vyqmyh hlyd `t-`lysmj. 42 vbny klb `xy yrxm`l mysj bkrv hv` `by-zyp vbny mrsh `by xbrvn. 43 vbny xbrvn qrx vtpx vrqm vsmj. 44 vsmj hvlyd `t-rxm `by yrqjm vrqm hvlyd `t-smy. 45 vbn-smy mjvn vmjvn `by byt-&vr. 46 vjyph pylgs klb yldh `t-xrn v`t-mv&` v`t-gzz vxrn hlyd `t- gzz. 47 vbny yhdy rgm vyvtm vgysn vpl+ vjyph vsjp. 48 plgs klb mjkh yld sbr v`t-trxnh. 49 vtld sjp `by mdmnh `t-sv` `by mkbnh v`by gbj` vbt-klb jk$h. 50 `lh hyv bny klb bn-xvr bkvr `prth svbl `by qryt yjrym. 51 slm` `by byt-lxm xrp `by byt-gdr. 52 vyhyv bnym lsvbl `by qryt yjrym hr`h x&y hmnxvt. 53 vmspxvt qryt yjrym hytry vhpvty vhsmty vhmsrjy m`lh y&`v h&rjty vh`st`ly. 54 bny slm` byt lxm vn+vpty j+rvt byt yv`b vx&y hmnxty h&rjy. 55 vmspxvt $prym ysbv yjb& trjtym smjtym svktym hmh hqynym hb`ym mxmt `by byt-rkb.
Next Chapter
Share this passage with others: