1 vyhy k`sr ysb dvyd bbytv vy`mr dvyd `l-ntn hnby` hnh `nky yvsb bbyt h`rzym v`rvn bryt-yhvh txt yryjvt. 2 vy`mr ntn `l-dvyd kl `sr blbbk jsh ky h`lhym jmk. 3 vyhy blylh hhv` vyhy dbr-`lhym `l-ntn l`mr. 4 lk v`mrt `l-dvyd jbdy kh `mr yhvh l` `th tbnh-ly hbyt lsbt. 5 ky l` ysbty bbyt mn-hyvm `sr hjlyty `t-ysr`l jd hyvm hzh v`hyh m`hl `l-`hl vmmskn. 6 bkl `sr-hthlkty bkl-ysr`l hdbr dbrty `t-`xd sp+y ysr`l `sr &vyty lrjvt `t-jmy l`mr lmh l`-bnytm ly byt `rzym. 7 vjth kh-t`mr ljbdy ldvyd kh `mr yhvh &b`vt `ny lqxtyk mn-hnvh mn-`xry h&`n lhyvt ngyd jl jmy ysr`l. 8 v`hyh jmk bkl `sr hlkt v`kryt `t-kl-`vybyk mpnyk vjsyty lk sm ksm hgdvlym `sr b`r&. 9 vsmty mqvm ljmy ysr`l vn+jtyhv vskn txtyv vl` yrgz jvd vl`- yv$ypv bny-jvlh lbltv k`sr br`svnh. 10 vlmymym `sr &vyty sp+ym jl-jmy ysr`l vhknjty `t-kl-`vybyk v`gd lk vbyt ybnh-lk yhvh. 11 vhyh ky-ml`v ymyk llkt jm-`btyk vhqymvty `t-zrjk `xryk `sr yhyh mbnyk vhkynvty `t-mlkvtv. 12 hv` ybnh-ly byt vknnty `t-k$`v jd-jvlm. 13 `ny `hyh-lv l`b vhv` yhyh-ly lbn vx$dy l`-`$yr mjmv k`sr h$yrvty m`sr hyh lpnyk. 14 vhjmdtyhv bbyty vbmlkvty jd-hjvlm vk$`v yhyh nkvn jd-jvlm. 15 kkl hdbrym h`lh vkkl hxzvn hzh kn dbr ntn `l-dvyd. 16 vyb` hmlk dvyd vysb lpny yhvh vy`mr my-`ny yhvh `lhym vmy byty ky hby`tny jd-hlm. 17 vtq+n z`t bjynyk `lhym vtdbr jl-byt-jbdk lmrxvq vr`ytny ktvr h`dm hmjlh yhvh `lhym. 18 mh-yv$yp jvd dvyd `lyk lkbvd `t-jbdk v`th `t-jbdk ydjt. 19 yhvh bjbvr jbdk vklbk jsyt `t kl-hgdvlh hz`t lhdyj `t-kl- hgdlvt. 20 yhvh `yn kmvk v`yn `lhym zvltk bkl `sr-smjnv b`znynv. 21 vmy kjmk ysr`l gvy `xd b`r& `sr hlk h`lhym lpdvt lv jm lsvm lk sm gdlvt vnr`vt lgrs mpny jmk `sr-pdyt mm&rym gvym. 22 vttn `t-jmk ysr`l lk ljm jd-jvlm v`th yhvh hyyt lhm l`lhym. 23 vjth yhvh hdbr `sr dbrt jl-jbdk vjl-bytv y`mn jd-jvlm vjsh k`sr dbrt. 24 vy`mn vygdl smk jd-jvlm l`mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l `lhym lysr`l vbyt-dvyd jbdk nkvn lpnyk. 25 ky `th `lhy glyt `t-`zn jbdk lbnvt lv byt jl-kn m&` jbdk lhtpll lpnyk. 26 vjth yhvh `th-hv` h`lhym vtdbr jl-jbdk h+vbh hz`t. 27 vjth hv`lt lbrk `t-byt jbdk lhyvt ljvlm lpnyk ky-`th yhvh brkt vmbrk ljvlm.
Next Chapter
Share this passage with others: