1 ךיתלד ןונבל חתפ ׃ךיזראב שא לכאתו 2 לפנ־יכ שורב לליה םירדא רשא זרא ינולא וליליה ודדש רעי דרי יכ ןשב ׃רוצבה 3 יכ םיערה תללי לוק לוק םתרדא הדדש יכ םיריפכ תגאש ׃ןדריה ןואג דדש 4 יהלא הוהי רמא הכ ׃הגרהה ןאצ־תא הער 5 ןגרהי ןהינק רשא ןהירכמו ומשאי אלו הוהי ךורב רמאי אל םהיערו רשעאו ׃ןהילע לומחי 6 דוע לומחא אל יכ ץראה יבשי־לע הנהו הוהי־םאנ איצממ יכנא שיא םדאה־תא דיבו והער־דיב ותתכו וכלמ ליצא אלו ץראה־תא ׃םדימ 7 ןאצ־תא העראו יינע ןכל הגרהה ינש יל־חקאו ןאצה יתארק דחאל תולקמ יתארק דחאלו םענ העראו םילבח ׃ןאצה־תא 8 תשלש־תא דחכאו דחא חריב םיערה םהב ישפנ רצקתו ׃יב הלחב םשפנ־םגו 9 םכתא הערא אל רמאו תדחכנהו תומת התמה תוראשנהו דחכת רשב־תא השא הנלכאת ׃התוער 10 ילקמ־תא חקאו ותא עדגאו םענ־תא יתירב־תא ריפהל ־לכ־תא יתרכ רשא ׃םימעה 11 אוהה םויב רפתו יינע ןכ ועדיו יתא םירמשה ןאצה ׃אוה הוהי־רבד יכ 12 בוט־םא םהילא רמאו ירכש ובה םכיניעב ולדח אל־םאו ירכש ־תא ולקשיו ׃ףסכ םישלש 13 ילא הוהי רמאיו רצויה־לא והכילשה רשא רקיה רדא םהילעמ יתרקי ףסכה םישלש החקאו תיב ותא ךילשאו ׃רצויה־לא הוהי 14 ילקמ־תא עדגאו םילבחה תא ינשה ןיב הוחאה־תא רפהל ׃לארשי ןיבו הדוהי 15 ילא הוהי רמאיו הער ילכ ךל־חק דוע ׃ילוא 16 םיקמ יכנא־הנה יכ תודחכנה ץראב הער רענה דקפי־אל תרבשנהו שקבי־אל אל הבצנה אפרי אל האירבה רשבו לכלכי ןהיסרפו לכאי ׃קרפי 17 לילאה יער יוה ברח ןאצה יבזע ןיע־לעו ועורז־לע שובי וערז ונימי ונימי ןיעו שבית ׃ההכת ההכ
Next Chapter
Share this passage with others: