1 רשא םירישה ריש ׃המלשל 2 תוקישנמ ינקשי םיבוט־יכ והיפ ׃ןיימ ךידד 3 םיבוט ךינמש חירל ךמש קרות ןמש תומלע ןכ־לע ׃ךובהא 4 הצורנ ךירחא ינכשמ וירדח ךלמה ינאיבה ךב החמשנו הליגנ ןיימ ךידד הריכזנ ׃ךובהא םירשימ 5 הואנו ינא הרוחש ילהאכ םלשורי תונב ׃המלש תועיריכ רדק 6 ינאש ינוארת־לא ינתפזשש תרחרחש ימא ינב שמשה הרטנ ינמש יב־ורחנ ימרכ םימרכה־תא ׃יתרטנ אל ילש 7 הבהאש יל הדיגה הערת הכיא ישפנ םירהצב ץיברת הכיא היטעכ היהא המלש ׃ךירבח ירדע לע 8 ךל יעדת אל־םא ךל־יאצ םישנב הפיה יערו ןאצה יבקעב לע ךיתידג־תא ׃םיערה תונכשמ 9 הערפ יבכרב יתססל ׃יתיער ךיתימד 10 םירתב ךייחל וואנ ׃םיזורחב ךראוצ 11 ךל־השענ בהז ירות ׃ףסכה תודקנ םע 12 ובסמב ךלמהש־דע ׃וחיר ןתנ ידרנ 13 יל ידוד רמה רורצ ׃ןילי ידש ןיב 14 יל ידוד רפכה לכשא ׃ידג ןיע ימרכב 15 ךנה יתיער הפי ךנה ׃םינוי ךיניע הפי 16 ףא ידוד הפי ךנה ונשרע־ףא םיענ ׃הננער 17 םיזרא וניתב תורק ׃םיתורב ונטיחר
Next Chapter
Share this passage with others: