1 רעשה הלע זעבו לאגה הנהו םש בשיו זעב־רבד רשא רבע הפ־הבש הרוס רמאיו רסיו ינמלא ינלפ ׃בשיו 2 םישנא הרשע חקיו רמאיו ריעה ינקזמ ׃ובשיו הפ־ובש 3 תקלח לאגל רמאיו וניחאל רשא הדשה ימענ הרכמ ךלמילאל ׃באומ הדשמ הבשה 4 הלגא יתרמא ינאו דגנ הנק רמאל ךנזא ינקז דגנו םיבשיה לאג לאגת ־םא ימע הדיגה לאגי אל־םאו ןיא יכ עדאו יל יכנאו לואגל ךתלוז יכנא רמאיו ךירחא ׃לאגא 5 זעב רמאיו הדשה ךתונק־םויב תור תאמו ימענ דימ תמה־תשא היבאומה םיקהל יתינק ׃ותלחנ־לע תמה־םש 6 אל לאגה רמאיו יל־לואגל לכוא יתלחנ־תא תיחשא־ןפ ־תא התא ךל־לאג לכוא־אל יכ יתלאג ׃לאגל 7 לארשיב םינפל תאזו הלואגה־לע םיקל הרומתה־לעו שיא ףלש רבד־לכ והערל ןתנו ולענ הדועתה תאזו ׃לארשיב 8 זעבל לאגה רמאיו ףלשיו ךל־הנק ׃ולענ 9 םינקזל זעב רמאיו םתא םידע םעה־לכו יתינק יכ םויה ךלמילאל רשא־לכ־תא ןוילכל רשא־לכ תאו ׃ימענ דימ ןולחמו 10 היבאמה תור־תא םגו יתינק ןולחמ תשא םיקהל השאל יל ותלחנ ־לע תמה־םש תמה־םש תרכי־אלו רעשמו ויחא םעמ םתא םידע ומוקמ ׃םויה 11 םעה־לכ ורמאיו םינקזהו רעשב־רשא הוהי ןתי םידע ־לא האבה השאה־תא האלכו לחרכ ךתיב םהיתש ונב רשא לארשי תיב־תא התרפאב ליח־השעו תיבב םש ־ארקו ׃םחל 12 תיבכ ךתיב יהיו רמת הדלי־רשא ץרפ ערזה־ןמ הדוהיל ךל הוהי ןתי רשא ׃תאזה הרענה־ןמ 13 תור־תא זעב חקיו אביו השאל ול־יהתו הל הוהי ןתיו הילא ׃ןב דלתו ןוירה 14 םישנה הנרמאתו הוהי ךורב ימענ־לא ךל תיבשה אל רשא ארקיו םויה לאג ׃לארשיב ומש 15 שפנ בישמל ךל היהו ךתביש־תא לכלכלו ךתבהא־רשא ךתלכ יכ איה־רשא ותדלי העבשמ ךל הבוט ׃םינב 16 דליה־תא ימענ חקתו הקיחב והתשתו ׃תנמאל ול־יהתו 17 תונכשה ול הנארקתו ןב־דלי רמאל םש ומש הנארקתו ימענל ישי־יבא אוה דבוע ׃דוד יבא 18 ץרפ תודלות הלאו דילוה ץרפ ׃ןורצח־תא 19 דילוה ןורצחו דילוה םרו םר־תא ׃בדנימע־תא 20 דילוה בדנימעו ןושחנו ןושחנ־תא ׃המלש־תא דילוה 21 דילוה ןומלשו דילוה זעבו זעב־תא ׃דבוע־תא 22 ישי־תא דילוה דבעו דילוה ישיו ׃דוד־תא
Next Chapter
Share this passage with others: