1 שבל תואג ךלמ הוהי רזאתה זע הוהי שבל לבת ןוכת־ףא ׃טומת־לב 2 זאמ ךאסכ ןוכנ ׃התא םלועמ 3 הוהי תורהנ ואשנ םלוק תורהנ ואשנ ׃םיכד תורהנ ואשי 4 םיבר םימ תולקמ םי־ירבשמ םירידא ׃הוהי םורמב רידא 5 דאמ ונמאנ ךיתדע שדק־הואנ ךתיבל ׃םימי ךראל הוהי
Next Chapter
Share this passage with others: