1 םויל ריש רומזמ ׃תבשה 2 הוהיל תודהל בוט ׃ןוילע ךמשל רמזלו 3 ךדסח רקבב דיגהל ׃תולילב ךתנומאו 4 לבנ־ילעו רושע־ילע ׃רונכב ןויגה ילע 5 הוהי ינתחמש יכ ךידי ישעמב ךלעפב ׃ןנרא 6 ךישעמ ולדג־המ וקמע דאמ הוהי ׃ךיתבשחמ 7 עדי אל רעב־שיא ןיבי־אל ליסכו ׃תאז־תא 8 ומכ םיעשר חרפב וציציו בשע ןוא ילעפ־לכ ׃דע־ידע םדמשהל 9 םלעל םורמ התאו ׃הוהי 10 הוהי ךיביא הנה יכ ךיביא הנה־יכ ודרפתי ודבאי ׃ןוא ילעפ־לכ 11 ינרק םיארכ םרתו ׃ןנער ןמשב יתלב 12 ירושב יניע טבתו םיערמ ילע םימקב ׃ינזא הנעמשת 13 חרפי רמתכ קידצ ׃הגשי ןונבלב זראכ 14 הוהי תיבב םילותש וניהלא תורצחב ׃וחירפי 15 הבישב ןובוני דוע םיננערו םינשד ׃ויהי 16 הוהי רשי־יכ דיגהל ׃וב התלע־אלו ירוצ
Next Chapter
Share this passage with others: