1 ןוילע רתסב בשי ׃ןנולתי ידש לצב 2 יסחמ הוהיל רמא יהלא יתדוצמו ׃וב־חטבא 3 חפמ ךליצי אוה יכ ׃תווה רבדמ שוקי 4 ךל ךסי ותרבאב הסחת ויפנכ־תחתו ׃ותמא הרחסו הנצ 5 הליל דחפמ ארית־אל ׃םמוי ףועי ץחמ 6 ךלהי לפאב רבדמ ׃םירהצ דושי בטקמ 7 ףלא ךדצמ לפי ךילא ךנימימ הבברו ׃שגי אל 8 טיבת ךיניעב קר ׃הארת םיעשר תמלשו 9 יסחמ הוהי התא־יכ ׃ךנועמ תמש ןוילע 10 הער ךילא הנאת־אל ברקי־אל עגנו ׃ךלהאב 11 ךל־הוצי ויכאלמ יכ ׃ךיכרד־לכב ךרמשל 12 ךנואשי םיפכ־לע ׃ךלגר ןבאב ףגת־ןפ 13 ךרדת ןתפו לחש־לע ׃ןינתו ריפכ סמרת 14 והטלפאו קשח יב יכ עדי־יכ והבגשא ׃ימש 15 והנעאו ינארקי הרצב יכנא־ומע ׃והדבכאו והצלחא 16 והעיבשא םימי ךרא ׃יתעושיב והאראו
Next Chapter
Share this passage with others: