1 רומזמ דודל חצנמל ׃עדתו ינתרקח הוהי 2 יתבש תעדי התא יערל התנב ימוקו ׃קוחרמ 3 תירז יעברו יחרא ׃התנכסה יכרד־לכו 4 ינושלב הלמ ןיא יכ ׃הלכ תעדי הוהי ןה 5 ינתרצ םדקו רוחא ׃הכפכ ילע תשתו 6 ינממ תעד היאלפ ׃הל לכוא־אל הבגשנ 7 ךחורמ ךלא הנא ׃חרבא ךינפמ הנאו 8 םש םימש קסא־םא לואש העיצאו התא ׃ךנה 9 רחש־יפנכ אשא ׃םי תירחאב הנכשא 10 ינחנת ךדי םש־םג ׃ךנימי ינזחאתו 11 ךשח־ךא רמאו רוא הלילו ינפושי ׃ינדעב 12 ךישחי־אל ךשח־םג םויכ הלילו ךממ הכישחכ ריאי ׃הרואכ 13 יתילכ תינק התא־יכ ׃ימא ןטבב ינכסת 14 תוארונ יכ לע ךדוא םיאלפנ יתילפנ תעדי ישפנו ךישעמ ׃דאמ 15 ךממ ימצע דחכנ־אל רתסב יתישע־רשא תויתחתב יתמקר ׃ץרא 16 ךיניע ואר ימלג םלכ ךרפס־לעו ורצי םימי ובתכי ׃םהב דחא אלו 17 ךיער ורקי־המ ילו ומצע המ לא ׃םהישאר 18 ןוברי לוחמ םרפסא ׃ךמע ידועו יתציקה 19 עשר הולא לטקת־םא ורוס םימד ישנאו ׃ינמ 20 המזמל ךרמאי רשא ׃ךירע אושל אשנ 21 הוהי ךיאנשמ־אולה ךיממוקתבו אנשא ׃טטוקתא 22 םיתאנש האנש תילכת ׃יל ויה םיביואל 23 יבבל עדו לא ינרקח ׃יפערש עדו יננחב 24 בצע־ךרד־םא הארו ךרדב ינחנו יב ׃םלוע
Next Chapter
Share this passage with others: