1 הוהי־תא וללה והוחבש םיוג־לכ ׃םימאה־לכ 2 ודסח ונילע רבג יכ םלועל הוהי־תמאו ׃הי־וללה
Next Chapter
Share this passage with others: