1 אל הוהי ונל אל ןת ךמשל־יכ ונל ךדסח־לע דובכ ׃ךתמא־לע 2 םיוגה ורמאי המל ׃םהיהלא אנ־היא 3 לכ םימשב וניהלאו ׃השע ץפח־רשא 4 בהזו ףסכ םהיבצע ׃םדא ידי השעמ 5 ורבדי אלו םהל־הפ אלו םהל םיניע ׃וארי 6 אלו םהל םינזא אלו םהל ףא ועמשי ׃ןוחירי 7 ןושימי אלו םהידי וכלהי אלו םהילגר ׃םנורגב וגהי־אל 8 םהישע ויהי םהומכ ׃םהב חטב־רשא לכ 9 הוהיב חטב לארשי ׃אוה םנגמו םרזע 10 וחטב ןרהא תיב םנגמו םרזע הוהיב ׃אוה 11 וחטב הוהי יארי םנגמו םרזע הוהיב ׃אוה 12 ךרבי ונרכז הוהי לארשי תיב־תא ךרבי ׃ןרהא תיב־תא ךרבי 13 הוהי יארי ךרבי ׃םילדגה־םע םינטקה 14 םכילע הוהי ףסי ׃םכינב־לעו םכילע 15 הוהיל םתא םיכורב ׃ץראו םימש השע 16 הוהיל םימש םימשה ןתנ ץראהו ׃םדא־ינבל 17 הי־וללהי םיתמה אל ׃המוד ידרי־לכ אלו 18 הי ךרבנ ונחנאו םלוע־דעו התעמ ׃הי־וללה
Next Chapter
Share this passage with others: