1 דרפנ שקבי הואתל ׃עלגתי הישות־לכב 2 ליסכ ץפחי־אל יכ הנובתב ׃ובל תולגתהב־םא 3 אב עשר־אובב ןולק־םעו זוב־םג ׃הפרח 4 ירבד םיקמע םימ עבנ לחנ שיא־יפ ׃המכח רוקמ 5 עשר־ינפ תאש קידצ תוטהל בוט־אל ׃טפשמב 6 ואבי ליסכ יתפש תומלהמל ויפו בירב ׃ארקי 7 ול־התחמ ליסכ־יפ ׃ושפנ שקומ ויתפשו 8 ןגרנ ירבד ודרי םהו םימהלתמכ ׃ןטב־ירדח 9 ותכאלמב הפרתמ םג לעבל אוה חא ׃תיחשמ 10 הוהי םש זע־לדגמ קידצ ץורי־וב ׃בגשנו 11 וזע תירק רישע ןוה הבגשנ המוחכו ׃ותיכשמב 12 הבגי רבש־ינפל דובכ ינפלו שיא־בל ׃הונע 13 םרטב רבד בישמ ול־איה תלוא עמשי ׃המלכו 14 לכלכי שיא־חור האכנ חורו והלחמ ׃הנאשי ימ 15 תעד־הנקי ןובנ בל םימכח ןזאו ׃תעד־שקבת 16 ול ביחרי םדא ןתמ םילדג ינפלו ׃ונחני 17 ובירב ןושארה קידצ ׃ורקחו והער־אבי 18 תיבשי םינידמ םימוצע ןיבו לרוגה ׃דירפי 19 זע־תירקמ עשפנ חא חירבכ םינודמו ׃ןומרא 20 עבשת שיא־יפ ירפמ ויתפש תאובת ונטב ׃עבשי 21 םייחו תומ היבהאו ןושל־דיב ׃הירפ לכאי 22 בוט אצמ השא אצמ ׃הוהימ ןוצר קפיו 23 שר־רבדי םינונחת ׃תוזע הנעי רישעו 24 עערתהל םיער שיא ׃חאמ קבד בהא שיו
Next Chapter
Share this passage with others: