1 השמ־לא הוהי רבדיו ׃רמאל 2 תרמאו ןרהא־לא רבד ךתלעהב וילא לומ־לא תרנה־תא וריאי הרונמה ינפ ׃תורנה תעבש 3 ןרהא ןכ שעיו הרונמה ינפ לומ־לא רשאכ היתרנ הלעה ׃השמ ־תא הוהי הוצ 4 הרנמה השעמ הזו הכרי־דע בהז השקמ אוה השקמ החרפ־דע הארה רשא הארמכ ןכ השמ־תא הוהי ׃הרנמה־תא השע 5 השמ־לא הוהי רבדיו ׃רמאל 6 ךותמ םיולה־תא חק תרהטו לארשי ינב ׃םתא 7 םהל השעת־הכו םהילע הזה םרהטל וריבעהו תאטח ימ םרשב־לכ־לע רעת םהידגב וסבכו ׃ורהטהו 8 רקב־ןב רפ וחקלו הלולב תלס ותחנמו ינש־רפו ןמשב ׃תאטחל חקת רקב־ןב 9 םיולה־תא תברקהו דעומ להא ינפל תדע־לכ־תא תלהקהו ׃לארשי ינב 10 םיולה־תא תברקהו וכמסו הוהי ינפל לארשי־ינב םהידי־תא ׃םיולה־לע 11 ןרהא ףינהו הפונת םיולה־תא ינב תאמ הוהי ינפל דבעל ויהו לארשי ׃הוהי תדבע־תא 12 וכמסי םיולהו שאר לע םהידי־תא השעו םירפה ־תאו תאטח דחאה־תא הוהיל הלע דחאה ׃םיולה־לע רפכל 13 םיולה־תא תדמעהו ינפלו ןרהא ינפל םתא תפנהו וינב ׃הוהיל הפונת 14 םיולה־תא תלדבהו לארשי ינב ךותמ ׃םיולה יל ויהו 15 ואבי ןכ־ירחאו להא־תא דבעל םיולה םתא תרהטו דעומ ׃הפונת םתא תפנהו 16 םינתנ םינתנ יכ ינב ךותמ יל המה תרטפ תחת לארשי לכ רוכב םחר־לכ יתחקל לארשי ינבמ ׃יל םתא 17 רוכב־לכ יל יכ םדאב לארשי ינבב יתכה םויב המהבבו ץראב רוכב־לכ םתא יתשדקה םירצמ ׃יל 18 תחת םיולה־תא חקאו ינבב רוכב־לכ ׃לארשי 19 םיולה־תא הנתאו ןרהאל םינתנ ינב ךותמ וינבלו ־תא דבעל לארשי לארשי־ינב תדבע רפכלו דעומ להאב אלו לארשי ינב־לע לארשי ינבב היהי תשגב ףגנ לארשי־ינב ׃שדקה־לא 20 ןרהאו השמ שעיו לארשי־ינב תדע־לכו הוצ־רשא לככ םיולל השמ ־תא הוהי םהל ושע־ןכ םיולל ׃לארשי ינב 21 םיולה ואטחתיו םהידגב וסבכיו םתא ןרהא ףניו הוהי ינפל הפונת ןרהא םהילע רפכיו ׃םרהטל 22 ואב ןכ־ירחאו דבעל םיולה להאב םתדבע־תא ןרהא ינפל דעומ רשאכ וינב ינפלו השמ־תא הוהי הוצ ושע ןכ םיולה־לע ׃םהל 23 השמ־לא הוהי רבדיו ׃רמאל 24 ןבמ םיולל רשא תאז הנש םירשעו שמח אבצל אובי הלעמו להא תדבעב אבצ ׃דעומ 25 הנש םישמח ןבמו הדבעה אבצמ בושי ׃דוע דבעי אלו 26 להאב ויחא־תא תרשו תרמשמ רמשל דעומ הככ דבעי אל הדבעו םיולל השעת ׃םתרמשמב
Next Chapter
Share this passage with others: