1 יעסמ הלא רשא לארשי־ינב םירצמ ץראמ ואצי השמ־דיב םתאבצל ׃ןרהאו 2 השמ בתכיו םהיאצומ־תא יפ־לע םהיעסמל םהיעסמ הלאו הוהי ׃םהיאצומל 3 שדחב ססמערמ ועסיו רשע השמחב ןושארה ןושארה שדחל םוי ואצי חספה תרחממ המר דיב לארשי־ינב ׃םירצמ־לכ יניעל 4 תא םירבקמ םירצמו םהב הוהי הכה רשא םהיהלאבו רוכב־לכ ׃םיטפש הוהי השע 5 לארשי־ינב ועסיו ונחיו ססמערמ ׃תכסב 6 ונחיו תכסמ ועסיו הצקב רשא םתאב ׃רבדמה 7 בשיו םתאמ ועסיו רשא תריחה יפ־לע ןופצ לעב ינפ־לע ׃לדגמ ינפל ונחיו 8 תריחה ינפמ ועסיו םיה־ךותב ורבעיו ךרד וכליו הרבדמה רבדמב םימי תשלש ׃הרמב ונחיו םתא 9 ואביו הרממ ועסיו םיתש םליאבו המליא םימ תניע הרשע םירמת םיעבשו ׃םש־ונחיו 10 ונחיו םליאמ ועסיו ׃ףוס־םי־לע 11 ףוס־םימ ועסיו ׃ןיס־רבדמב ונחיו 12 ןיס־רבדממ ועסיו ׃הקפדב ונחיו 13 ונחיו הקפדמ ועסיו ׃שולאב 14 ונחיו שולאמ ועסיו םש היה־אלו םדיפרב ׃תותשל םעל םימ 15 םדיפרמ ועסיו ׃יניס רבדמב ונחיו 16 יניס רבדממ ועסיו תרבקב ונחיו ׃הואתה 17 הואתה תרבקמ ועסיו ׃תרצחב ונחיו 18 ונחיו תרצחמ ועסיו ׃המתרב 19 ונחיו המתרמ ועסיו ׃ץרפ ןמרב 20 ץרפ ןמרמ ועסיו ׃הנבלב ונחיו 21 ונחיו הנבלמ ועסיו ׃הסרב 22 ונחיו הסרמ ועסיו ׃התלהקב 23 התלהקמ ועסיו ׃רפש־רהב ונחיו 24 רפש־רהמ ועסיו ׃הדרחב ונחיו 25 ונחיו הדרחמ ועסיו ׃תלהקמב 26 תלהקממ ועסיו ׃תחתב ונחיו 27 ונחיו תחתמ ועסיו ׃חרתב 28 ונחיו חרתמ ועסיו ׃הקתמב 29 ונחיו הקתממ ועסיו ׃הנמשחב 30 הנמשחמ ועסיו ׃תורסמב ונחיו 31 תורסממ ועסיו ׃ןקעי ינבב ונחיו 32 ןקעי ינבמ ועסיו ׃דגדגה רחב ונחיו 33 דגדגה רחמ ועסיו ׃התבטיב ונחיו 34 התבטימ ועסיו ׃הנרבעב ונחיו 35 הנרבעמ ועסיו ׃רבג ןיצעב ונחיו 36 רבג ןיצעמ ועסיו ןצ־רבדמב ונחיו ׃שדק אוה 37 ונחיו שדקמ ועסיו ץרא הצקב רהה רהב ׃םודא 38 ןהכה ןרהא לעיו יפ־לע רהה רה־לא תנשב םש תמיו הוהי תאצל םיעבראה ץראמ לארשי־ינב ישימחה שדחב םירצמ ׃שדחל דחאב 39 שלש־ןב ןרהאו הנש תאמו םירשעו ׃רהה רהב ותמב 40 ךלמ ינענכה עמשיו בגנב בשי־אוהו דרע ינב אבב ןענכ ץראב ׃לארשי 41 רהה רהמ ועסיו ׃הנמלצב ונחיו 42 הנמלצמ ועסיו ׃ןנופב ונחיו 43 ונחיו ןנופמ ועסיו ׃תבאב 44 ונחיו תבאמ ועסיו לובגב םירבעה ייעב ׃באומ 45 ונחיו םייעמ ועסיו ׃דג ןבידב 46 דג ןבידמ ועסיו ןמלעב ונחיו ׃המיתלבד 47 ןמלעמ ועסיו ונחיו המיתלבד ינפל םירבעה ירהב ׃ובנ 48 םירבעה ירהמ ועסיו באומ תברעב ונחיו ׃וחרי ןדרי לע 49 ןדריה־לע ונחיו לבא דע תמשיה תיבמ ׃באומ תברעב םיטשה 50 השמ־לא הוהי רבדיו באומ תברעב וחרי ןדרי־לע ׃רמאל 51 לארשי ינב־לא רבד םתא יכ םהלא תרמאו ןדריה־תא םירבע ׃ןענכ ץרא־לא 52 םתשרוהו ץראה יבשי־לכ־תא תא םתדבאו םכינפמ ־לכ תאו םתיכשמ־לכ ודבאת םתכסמ ימלצ םתומב־לכ תאו ׃ודימשת 53 ץראה־תא םתשרוהו םכל יכ הב־םתבשיו תשרל ץראה־תא יתתנ ׃התא 54 ץראה־תא םתלחנתהו םכיתחפשמל לרוגב ותלחנ־תא וברת ברל טיעמת טעמלו לא ותלחנ־תא המש ול אצי־רשא היהי ול לרוגה םכיתבא תוטמל ׃ולחנתת 55 ושירות אל־םאו ץראה יבשי־תא רשא היהו םכינפמ םיכשל םהמ וריתות םנינצלו םכיניעב םכתא וררצו םכידצב םתא רשא ץראה־לע ׃הב םיבשי 56 יתימד רשאכ היהו השעא םהל תושעל ׃םכל
Next Chapter
Share this passage with others: