1 השמ־לא הוהי רמאיו ןרהא־ןב רזעלא לאו ׃רמאל ןהכה 2 תדע־לכ שאר־תא ואש ןבמ לארשי־ינב הלעמו הנש םירשע אצי ־לכ םתבא תיבל ׃לארשיב אבצ 3 רזעלאו השמ רבדיו תברעב םתא ןהכה וחרי ןדרי־לע באומ ׃רמאל 4 הנש םירשע ןבמ הוצ רשאכ הלעמו ינבו השמ־תא הוהי ץראמ םיאציה לארשי ׃םירצמ 5 לארשי רוכב ןבואר ךונח ןבואר ינב אולפל יכנחה תחפשמ ׃יאלפה תחפשמ 6 תחפשמ ןרצחל ימרכל ינורצחה ׃ימרכה תחפשמ 7 ינבוארה תחפשמ הלא השלש םהידקפ ויהיו עבשו ףלא םיעבראו ׃םישלשו תואמ 8 ׃באילא אולפ ינבו 9 לאומנ באילא ינבו םריבאו ןתדו םריבאו ןתד־אוה רשא הדעה יאורק השמ־לע וצה חרק־תדעב ןרהא־לעו ׃הוהי־לע םתצהב 10 היפ־תא ץראה חתפתו חרק־תאו םתא עלבתו לכאב הדעה תומב םישמח תא שאה ויהיו שיא םיתאמו ׃סנל 11 ׃ותמ־אל חרק־ינבו 12 םתחפשמל ןועמש ינב תחפשמ לאומנל ןימיל ילאומנה ינימיה תחפשמ תחפשמ ןיכיל ׃יניכיה 13 יחרזה תחפשמ חרזל תחפשמ לואשל ׃ילואשה 14 ינעמשה תחפשמ הלא ףלא םירשעו םינש ׃םיתאמו 15 םתחפשמל דג ינב תחפשמ ןופצל תחפשמ יגחל ינופצה תחפשמ ינושל יגחה ׃ינושה 16 ינזאה תחפשמ ינזאל ׃ירעה תחפשמ ירעל 17 תחפשמ דוראל ילאראל ידוראה ׃ילאראה תחפשמ 18 דג־ינב תחפשמ הלא םיעברא םהידקפל ׃תואמ שמחו ףלא 19 רע הדוהי ינב רע תמיו ןנואו ׃ןענכ ץראב ןנואו 20 הדוהי־ינב ויהיו הלשל םתחפשמל ץרפל ינלשה תחפשמ חרזל יצרפה תחפשמ ׃יחרזה תחפשמ 21 ץרפ־ינב ויהיו תחפשמ ןרצחל לומחל ינרצחה ׃ילומחה תחפשמ 22 הדוהי תחפשמ הלא השש םהידקפל שמחו ףלא םיעבשו ׃תואמ 23 םתחפשמל רכששי ינב יעלותה תחפשמ עלות ׃ינופה תחפשמ הופל 24 יבשיה תחפשמ בושיל תחפשמ ןרמשל ׃ינרמשה 25 רכששי תחפשמ הלא העברא םהידקפל שלשו ףלא םיששו ׃תואמ 26 םתחפשמל ןלובז ינב ידרסה תחפשמ דרסל ינלאה תחפשמ ןולאל תחפשמ לאלחיל ׃ילאלחיה 27 ינלובזה תחפשמ הלא ףלא םישש םהידקפל ׃תואמ שמחו 28 םתחפשמל ףסוי ינב ׃םירפאו השנמ 29 ריכמל השנמ ינב יריכמה תחפשמ דילוה ריכמו דעלגל דעלג־תא ׃ידעלגה תחפשמ 30 דעלג ינב הלא תחפשמ רזעיא קלחל ירזעיאה ׃יקלחה תחפשמ 31 תחפשמ לאירשאו םכשו ילארשאה ׃ימכשה תחפשמ 32 תחפשמ עדימשו רפחו יעדימשה ׃ירפחה תחפשמ 33 רפח־ןב דחפלצו יכ םינב ול ויה־אל תונב םשו תונב־םא הענו הלחמ דחפלצ ׃הצרתו הכלמ הלגח 34 השנמ תחפשמ הלא םינש םהידקפו עבשו ףלא םישמחו ׃תואמ 35 םירפא־ינב הלא חלתושל םתחפשמל רכבל יחלתשה תחפשמ ןחתל ירכבה תחפשמ ׃ינחתה תחפשמ 36 חלתוש ינב הלאו ׃ינרעה תחפשמ ןרעל 37 תחפשמ הלא םהידקפל םירפא־ינב ףלא םישלשו םינש הלא תואמ שמחו ׃םתחפשמל ףסוי־ינב 38 םתחפשמל ןמינב ינב יעלבה תחפשמ עלבל תחפשמ לבשאל םריחאל ילבשאה ׃ימריחאה תחפשמ 39 תחפשמ םפופשל םפוחל ימפושה ׃ימפוחה תחפשמ 40 דרא עלב־ינב ויהיו ידראה תחפשמ ןמענו תחפשמ ןמענל ׃ימענה 41 ןמינב־ינב הלא םהידקפו םתחפשמל ףלא םיעבראו השמח ׃תואמ ששו 42 ןד־ינב הלא םחושל םתחפשמל הלא ימחושה תחפשמ ׃םתחפשמל ןד תחפשמ 43 ימחושה תחפשמ־לכ העברא םהידקפל עבראו ףלא םיששו ׃תואמ 44 םתחפשמל רשא ינב הנמיה תחפשמ הנמיל יושיה תחפשמ יושיל תחפשמ העירבל ׃יעירבה 45 רבחל העירב ינבל ירבחה תחפשמ תחפשמ לאיכלמל ׃ילאיכלמה 46 ׃חרש רשא־תב םשו 47 רשא־ינב תחפשמ הלא השלש םהידקפל עבראו ףלא םישמחו ׃תואמ 48 םתחפשמל ילתפנ ינב תחפשמ לאצחיל ינוגל ילאצחיה ׃ינוגה תחפשמ 49 ירציה תחפשמ רציל ׃ימלשה תחפשמ םלשל 50 ילתפנ תחפשמ הלא םהידקפו םתחפשמל ףלא םיעבראו השמח ׃תואמ עבראו 51 ינב ידוקפ הלא ףלא תואמ־שש לארשי תואמ עבש ףלאו ׃םישלשו 52 השמ־לא הוהי רבדיו ׃רמאל 53 ץראה קלחת הלאל ׃תומש רפסמב הלחנב 54 ותלחנ הברת ברל ותלחנ טיעמת טעמלו ןתי וידקפ יפל שיא ׃ותלחנ 55 קלחי לרוגב־ךא תומשל ץראה־תא ׃ולחני םתבא־תוטמ 56 קלחת לרוגה יפ־לע בר ןיב ותלחנ ׃טעמל 57 יולה ידוקפ הלאו ןושרגל םתחפשמל תהקל ינשרגה תחפשמ יררמל יתהקה תחפשמ ׃יררמה תחפשמ 58 יול תחפשמ הלא תחפשמ ינבלה תחפשמ תחפשמ ינרבחה ישומה תחפשמ ילחמה תהקו יחרקה תחפשמ ׃םרמע־תא דלוה 59 םרמע תשא םשו רשא יול־תב דבכוי יולל התא הדלי םרמעל דלתו םירצמב השמ־תאו ןרהא־תא ׃םתחא םירמ תאו 60 ןרהאל דלויו אוהיבא־תאו בדנ־תא רזעלא־תא ׃רמתיא־תאו 61 אוהיבאו בדנ תמיו הרז־שא םבירקהב ׃הוהי ינפל 62 השלש םהידקפ ויהיו רכז־לכ ףלא םירשעו יכ הלעמו שדח־ןבמ ךותב ודקפתה אל יכ לארשי ינב הלחנ םהל ןתנ־אל ׃לארשי ינב ךותב 63 השמ ידוקפ הלא רשא ןהכה רזעלאו לארשי ינב־תא ודקפ לע באומ תברעב ׃וחרי ןדרי 64 שיא היה־אל הלאבו ןרהאו השמ ידוקפמ ודקפ רשא ןהכה לארשי ינב־תא ׃יניס רבדמב 65 םהל הוהי רמא־יכ רבדמב ותמי תומ שיא םהמ רתונ־אלו ־ןב בלכ־םא יכ עשוהיו הנפי ׃ןונ־ןב
Next Chapter
Share this passage with others: