1 בוט יכ םעלב אריו ךרבל הוהי יניעב ךלה־אלו לארשי־תא תארקל םעפב־םעפכ תשיו םישחנ ׃וינפ רבדמה־לא 2 םעלב אשיו אריו ויניע־תא ןכש לארשי־תא וילע יהתו ויטבשל ׃םיהלא חור 3 רמאיו ולשמ אשיו רעב ונב םעלב םאנ םתש רבגה םאנו ׃ןיעה 4 לא־ירמא עמש םאנ הזחי ידש הזחמ רשא ׃םיניע יולגו לפנ 5 בקעי ךילהא ובט־המ ׃לארשי ךיתנכשמ 6 תנגכ ויטנ םילחנכ םילהאכ רהנ ילע םיזראכ הוהי עטנ ׃םימ־ילע 7 וילדמ םימ־לזי םיבר םימב וערזו וכלמ גגאמ םריו ׃ותכלמ אשנתו 8 םירצממ ואיצומ לא ול םאר תפעותכ וירצ םיוג לכאי םרגי םהיתמצעו ׃ץחמי ויצחו 9 יראכ בכש ערכ ונמיקי ימ איבלכו ךורב ךיכרבמ ׃רורא ךירראו 10 קלב ףא־רחיו קפסיו םעלב־לא קלב רמאיו ויפכ־תא יביא בקל םעלב־לא תכרב הנהו ךיתארק ׃םימעפ שלש הז ךרב 11 ךל־חרב התעו יתרמא ךמוקמ־לא הנהו ךדבכא דבכ ׃דובכמ הוהי ךענמ 12 קלב־לא םעלב רמאיו ךיכאלמ־לא םג אלה ילא תחלש־רשא ׃רמאל יתרבד 13 אלמ קלב יל־ןתי־םא אל בהזו ףסכ ותיב יפ־תא רבעל לכוא הבוט תושעל הוהי יבלמ הער וא ותא הוהי רבדי־רשא ׃רבדא 14 ךלוה יננה התעו ךצעיא הכל ימעל הזה םעה השעי רשא תירחאב ךמעל ׃םימיה 15 רמאיו ולשמ אשיו רעב ונב םעלב םאנ םתש רבגה םאנו ׃ןיעה 16 לא־ירמא עמש םאנ ןוילע תעד עדיו לפנ הזחי ידש הזחמ ׃םיניע יולגו 17 התע אלו ונארא בורק אלו ונרושא בקעימ בכוכ ךרד לארשימ טבש םקו באומ יתאפ ץחמו ׃תש־ינב־לכ רקרקו 18 השרי םודא היהו ריעש השרי היהו השע לארשיו ויביא ׃ליח 19 דיבאהו בקעימ דריו ׃ריעמ דירש 20 אשיו קלמע־תא אריו תישאר רמאיו ולשמ ותירחאו קלמע םיוג ׃דבא ידע 21 יניקה־תא אריו רמאיו ולשמ אשיו םישו ךבשומ ןתיא ׃ךנק עלסב 22 רעבל היהי־םא יכ רושא המ־דע ןיק ׃ךבשת 23 רמאיו ולשמ אשיו ומשמ היחי ימ יוא ׃לא 24 םיתכ דימ םיצו רושא ונעו אוה־םגו רבע־ונעו ׃דבא ידע 25 ךליו םעלב םקיו ומקמל בשיו ךלה קלב־םגו ׃וכרדל
Next Chapter
Share this passage with others: