1 לארשי ינב ועסיו באומ תוברעב ונחיו ׃וחרי ןדריל רבעמ 2 רופצ־ןב קלב אריו השע־רשא־לכ תא ׃ירמאל לארשי 3 ינפמ באומ רגיו אוה־בר יכ דאמ םעה ינפמ באומ ץקיו ׃לארשי ינב 4 באומ רמאיו התע ןידמ ינקז־לא להקה וכחלי וניתביבס־לכ־תא קרי תא רושה ךחלכ רופצ־ןב קלבו הדשה תעב באומל ךלמ ׃אוהה 5 םיכאלמ חלשיו רועב־ןב םעלב־לא רהנה־לע רשא הרותפ ומע־ינב ץרא הנה רמאל ול־ארקל הנה םירצממ אצי םע ץראה ןיע־תא הסכ ׃ילממ בשי אוהו 6 אנ־הכל התעו הזה םעה־תא יל־הרא ינממ אוה םוצע־יכ וב ־הכנ לכוא ילוא ץראה־ןמ ונשרגאו תא יתעדי יכ ךרבמ ךרבת־רשא ׃ראוי ראת רשאו 7 באומ ינקז וכליו םימסקו ןידמ ינקזו ואביו םדיב ורבדיו םעלב־לא ׃קלב ירבד וילא 8 וניל םהילא רמאיו יתבשהו הלילה הפ רשאכ רבד םכתא ילא הוהי רבדי באומ־ירש ובשיו ׃םעלב־םע 9 םיהלא אביו ימ רמאיו םעלב־לא ׃ךמע הלאה םישנאה 10 םעלב רמאיו קלב םיהלאה־לא באומ ךלמ רפצ־ןב ׃ילא חלש 11 אציה םעה הנה סכיו םירצממ התע ץראה ןיע־תא ותא יל־הבק הכל םחלהל לכוא ילוא ׃ויתשרגו וב 12 םיהלא רמאיו ךלת אל םעלב־לא ראת אל םהמע ךורב יכ םעה־תא ׃אוה 13 רקבב םעלב םקיו קלב ירש־לא רמאיו יכ םכצרא־לא וכל יתתל הוהי ןאמ ׃םכמע ךלהל 14 באומ ירש ומוקיו קלב־לא ואביו םעלב ןאמ ורמאיו ׃ונמע ךלה 15 חלש קלב דוע ףסיו םידבכנו םיבר םירש ׃הלאמ 16 םעלב־לא ואביו רמא הכ ול ורמאיו אנ־לא רופצ־ןב קלב ׃ילא ךלהמ ענמת 17 דאמ ךדבכא דבכ־יכ ילא רמאת־רשא לכו אנ־הכלו השעא םעה תא יל־הבק ׃הזה 18 רמאיו םעלב ןעיו קלב ידבע־לא אלמ קלב יל־ןתי־םא אל בהזו ףסכ ותיב יפ־תא רבעל לכוא תושעל יהלא הוהי ׃הלודג וא הנטק 19 הזב אנ ובש התעו הלילה םתא־םג הוהי ףסי־המ העדאו ׃ימע רבד 20 םיהלא אביו הליל םעלב־לא ארקל־םא ול רמאיו םוק םישנאה ואב ךל ךאו םתא ךל רבדא־רשא רבדה־תא ׃השעת ותא ךילא 21 רקבב םעלב םקיו ונתא־תא שבחיו ׃באומ ירש־םע ךליו 22 םיהלא ףא־רחיו אוה ךלוה־יכ הוהי ךאלמ בציתיו אוהו ול ןטשל ךרדב ינשו ונתא־לע בכר ׃ומע וירענ 23 ןותאה ארתו בצנ הוהי ךאלמ־תא הפולש וברחו ךרדב ןותאה טתו ודיב הדשב ךלתו ךרדה־ןמ ןותאה־תא םעלב ךיו ׃ךרדה התטהל 24 הוהי ךאלמ דמעיו רדג םימרכה לועשמב ׃הזמ רדגו הזמ 25 ןותאה ארתו הוהי ךאלמ־תא ריקה־לא ץחלתו םעלב לגר־תא ץחלתו ףסיו ריקה ־לא ׃התכהל 26 הוהי־ךאלמ ףסויו םוקמב דמעיו רובע ךרד־ןיא רשא רצ ןימי תוטנל ׃לואמשו 27 ןותאה ארתו הוהי ךאלמ־תא םעלב תחת ץברתו ךיו םעלב ףא־רחיו ׃לקמב ןותאה ־תא 28 יפ־תא הוהי חתפיו םעלבל רמאתו ןותאה יכ ךל יתישע־המ שלש הז ינתיכה ׃םילגר 29 ןותאל םעלב רמאיו ול יב תללעתה יכ יכ ידיב ברח־שי ׃ךיתגרה התע 30 ןותאה רמאתו יכנא אולה םעלב־לא ילע תבכר־רשא ךנתא םויה ־דע ךדועמ יתנכסה ןכסהה הזה רמאיו הכ ךל תושעל ׃אל 31 יניע־תא הוהי לגיו ךאלמ־תא אריו םעלב ךרדב בצנ הוהי ודיב הפלש וברחו וחתשיו דקיו ׃ויפאל 32 ךאלמ וילא רמאיו תיכה המ־לע הוהי שולש הז ךנתא־תא יכנא הנה םילגר טרי־יכ ןטשל יתאצי ׃ידגנל ךרדה 33 טתו ןותאה ינארתו םילגר שלש הז ינפל יכ ינפמ התטנ ילוא הכתא ־םג התע התואו יתגרה ׃יתייחה 34 םעלב רמאיו הוהי ךאלמ־לא יתעדי אל יכ יתאטח יתארקל בצנ התא יכ ער־םא התעו ךרדב ׃יל הבושא ךיניעב 35 הוהי ךאלמ רמאיו ךל םעלב־לא ספאו םישנאה־םע רבדא־רשא רבדה־תא רבדת ותא ךילא ירש־םע םעלב ךליו ׃קלב 36 אב יכ קלב עמשיו ותארקל אציו םעלב רשא באומ ריע־לא רשא ןנרא לובג־לע ׃לובגה הצקב 37 םעלב־לא קלב רמאיו יתחלש חלש אלה המל ךל־ארקל ךילא םנמאה ילא תכלה־אל ׃ךדבכ לכוא אל 38 קלב־לא םעלב רמאיו התע ךילא יתאב־הנה רבד לכוא לכיה רשא רבדה המואמ יפב םיהלא םישי ׃רבדא ותא 39 קלב־םע םעלב ךליו ׃תוצח תירק ואביו 40 רקב קלב חבזיו םעלבל חלשיו ןאצו ׃ותא רשא םירשלו 41 חקיו רקבב יהיו םעלב־תא קלב לעב תומב והלעיו ׃םעה הצק םשמ אריו
Next Chapter
Share this passage with others: