1 לארשי־ינב ואביו ןצ־רבדמ הדעה־לכ בשיו ןושארה שדחב םש תמתו שדקב םעה ׃םש רבקתו םירמ 2 הדעל םימ היה־אלו השמ־לע ולהקיו ׃ןרהא־לעו 3 השמ־םע םעה בריו ולו רמאל ורמאיו וניחא עוגב ונעוג ׃הוהי ינפל 4 להק־תא םתאבה המלו הזה רבדמה־לא הוהי ונחנא םש תומל ׃ונריעבו 5 ונתילעה המלו ונתא איבהל םירצממ הזה ערה םוקמה־לא הנאתו ערז םוקמ אל םימו ןומרו ןפגו ׃תותשל ןיא 6 ןרהאו השמ אביו חתפ־לא להקה ינפמ ולפיו דעומ להא אריו םהינפ־לע ׃םהילא הוהי־דובכ 7 השמ־לא הוהי רבדיו ׃רמאל 8 להקהו הטמה־תא חק ןרהאו התא הדעה־תא םתרבדו ךיחא םהיניעל עלסה־לא תאצוהו וימימ ןתנו עלסה־ןמ םימ םהל הדעה־תא תיקשהו ׃םריעב ־תאו 9 הטמה־תא השמ חקיו רשאכ הוהי ינפלמ ׃והוצ 10 ןרהאו השמ ולהקיו ינפ־לא להקה־תא םהל רמאיו עלסה םירמה אנ־ועמש הזה עלסה־ןמה ׃םימ םכל איצונ 11 ודי־תא השמ םריו והטמב עלסה־תא ךיו םימ ואציו םימעפ הדעה תשתו םיבר ׃םריעבו 12 השמ־לא הוהי רמאיו ןעי ןרהא־לאו יב םתנמאה־אל יניעל ינשידקהל אל ןכל לארשי ינב הזה להקה־תא ואיבת יתתנ־רשא ץראה־לא ׃םהל 13 הבירמ ימ המה לארשי־ינב ובר־רשא ׃םב שדקיו הוהי־תא 14 םיכאלמ השמ חלשיו םודא ךלמ־לא שדקמ לארשי ךיחא רמא הכ תא תעדי התא רשא האלתה־לכ ׃ונתאצמ 15 וניתבא ודריו בשנו המירצמ םיבר םימי םירצמב םירצמ ונל ועריו ׃וניתבאלו 16 הוהי־לא קעצנו חלשיו ונלק עמשיו ונאציו ךאלמ ונחנא הנהו םירצממ הצק ריע שדקב ׃ךלובג 17 אל ךצראב אנ־הרבענ םרכבו הדשב רבענ ראב ימ התשנ אלו אל ךלנ ךלמה ךרד לואמשו ןימי הטנ ׃ךלבג רבענ־רשא דע 18 םודא וילא רמאיו יב רבעת אל אצא ברחב־ןפ ׃ךתארקל 19 וילא ורמאיו הלסמב לארשי־ינב ךימימ־םאו הלענ ינקמו ינא התשנ קר םרכמ יתתנו ילגרב רבד־ןיא ׃הרבעא 20 רבעת אל רמאיו ותארקל םודא אציו דיבו דבכ םעב ׃הקזח 21 ןתנ םודא ןאמיו רבע לארשי־תא לארשי טיו ולבגב ׃וילעמ 22 ואביו שדקמ ועסיו הדעה־לכ לארשי־ינב ׃רהה רה 23 השמ־לא הוהי רמאיו רהה רהב ןרהא־לאו םודא־ץרא לובג־לע ׃רמאל 24 וימע־לא ןרהא ףסאי ץראה־לא אבי אל יכ ינבל יתתנ רשא לע לארשי יפ־תא םתירמ־רשא ׃הבירמ ימל 25 ןרהא־תא חק ונב רזעלא־תאו ׃רהה רה םתא לעהו 26 ןרהא־תא טשפהו םתשבלהו וידגב־תא ונב רזעלא־תא תמו ףסאי ןרהאו ׃םש 27 הוצ רשאכ השמ שעיו רה־לא ולעיו הוהי יניעל רהה ׃הדעה־לכ 28 ןרהא־תא השמ טשפיו שבליו וידגב־תא ונב רזעלא־תא םתא שארב םש ןרהא תמיו השמ דריו רהה ׃רהה־ןמ רזעלאו 29 יכ הדעה־לכ ואריו וכביו ןרהא עוג םוי םישלש ןרהא־תא ׃לארשי תיב לכ
Next Chapter
Share this passage with others: