1 התנבנ רשאכ יהיו דימעאו המוחה ודקפיו תותלדה םיררשמהו םירעושה ׃םיולהו 2 יחא יננח־תא הוצאו רש היננח־תאו םלשורי־לע הריבה תמא שיאכ אוה־יכ םיהלאה־תא אריו ׃םיברמ 3 אל םהל רמאיו םלשורי ירעש וחתפי םה דעו שמשה םח־דע ופיגי םידמע וזחאו תותלדה תורמשמ דימעהו שיא םלשורי יבשי דגנ שיאו ורמשמב ׃ותיב 4 םידי תבחר ריעהו טעמ םעהו הלודגו םיתב ןיאו הכותב ׃םיונב 5 יבל־לא יהלא ןתיו םירחה־תא הצבקאו םינגסה־תאו שחיתהל םעה־תאו שחיה רפס אצמאו הנושארב םילועה ׃וב בותכ אצמאו 6 הנידמה ינב הלא הלוגה יבשמ םילעה רצנדכובנ הלגה רשא ובושיו לבב ךלמ הדוהילו םלשוריל ׃וריעל שיא 7 לבברז־םע םיאבה הירזע הימחנ עושי יכדרמ ינמחנ הימער יוגב תרפסמ ןשלב רפסמ הנעב םוחנ ׃לארשי םע ישנא 8 םיפלא שערפ ינב ׃םינשו םיעבשו האמ 9 שלש היטפש ינב ׃םינשו םיעבש תואמ 10 תואמ שש חרא ינב ׃םינשו םישמח 11 ינבל באומ תחפ־ינב םיפלא באויו עושי הנמש תואמ הנמשו ׃רשע 12 ףלא םליע ינב םישמח םיתאמ ׃העבראו 13 הנמש אותז ינב םיעברא תואמ ׃השמחו 14 תואמ עבש יכז ינב ׃םיששו 15 תואמ שש יונב ינב ׃הנמשו םיעברא 16 תואמ שש יבב ינב ׃הנמשו םירשע 17 םיפלא דגזע ינב םירשע תואמ שלש ׃םינשו 18 שש םקינדא ינב ׃העבשו םישש תואמ 19 םיפלא יוגב ינב ׃העבשו םישש 20 תואמ שש ןידע ינב ׃השמחו םישמח 21 היקזחל רטא־ינב ׃הנמשו םיעשת 22 תואמ שלש םשח ינב ׃הנמשו םירשע 23 תואמ שלש יצב ינב ׃העבראו םירשע 24 םינש האמ ףירח ינב ׃רשע 25 םיעשת ןועבג ינב ׃השמחו 26 םחל־תיב ישנא םינמש האמ הפטנו ׃הנמשו 27 האמ תותנע ישנא ׃הנמשו םירשע 28 תומזע־תיב ישנא ׃םינשו םיעברא 29 םירעי תירק ישנא עבש תוראבו הריפכ םיעברא תואמ ׃השלשו 30 שש עבגו המרה ישנא ׃דחאו םירשע תואמ 31 האמ סמכמ ישנא ׃םינשו םירשעו 32 יעהו לא־תיב ישנא ׃השלשו םירשע האמ 33 רחא ובנ ישנא ׃םינשו םישמח 34 ףלא רחא םליע ינב םישמח םיתאמ ׃העבראו 35 תואמ שלש םרח ינב ׃םירשעו 36 תואמ שלש וחרי ינב ׃השמחו םיעברא 37 ונואו דידח דל־ינב םירשעו תואמ עבש ׃דחאו 38 תשלש האנס ינב תואמ עשת םיפלא ׃םישלשו 39 היעדי ינב םינהכה עשת עושי תיבל ׃השלשו םיעבש תואמ 40 םישמח ףלא רמא ינב ׃םינשו 41 ףלא רוחשפ ינב םיעברא םיתאמ ׃העבשו 42 העבש ףלא םרח ינב ׃רשע 43 עושי־ינב םיולה ינבל לאימדקל םיעבש הודוהל ׃העבראו 44 ףסא ינב םיררשמה ׃הנמשו םיעברא האמ 45 םולש־ינב םירעשה ןמלט־ינב רטא־ינב ינב בוקע־ינב האמ יבש ינב אטיטח ׃הנמשו םישלש 46 אחצ־ינב םיניתנה ינב אפשח־ינב ׃תועבט 47 אעיס־ינב סריק־ינב ׃ןודפ ינב 48 הבגח־ינב הנבל־ינב ׃ימלש ינב 49 לדג־ינב ןנח־ינב ׃רחג־ינב 50 ןיצר־ינב היאר־ינב ׃אדוקנ ינב 51 אזע־ינב םזג־ינב ׃חספ ינב 52 יסב־ינב ינב םינועמ־ינב ׃םיסשופנ 53 קובקב־ינב ינב אפוקח־ינב ׃רוחרח 54 תילצב־ינב ינב אדיחמ־ינב ׃אשרח 55 סוקרב־ינב ארסיס־ינב ׃חמת־ינב 56 ינב חיצנ ינב ׃אפיטח 57 המלש ידבע ינב יטוס־ינב ינב תרפוס־ינב ׃אדירפ 58 אלעי־ינב ינב ןוקרד־ינב ׃לדג 59 היטפש ינב תרכפ ינב ליטח־ינב ׃ןומא ינב םייבצה 60 ינבו םיניתנה־לכ שלש המלש ידבע ׃םינשו םיעשת תואמ 61 לתמ םילועה הלאו בורכ אשרח לת חלמ אלו רמאו ןודא דיגהל ולכי םערזו םתובא־תיב ׃םה לארשימ םא 62 הילד־ינב ינב היבוט־ינב תואמ שש אדוקנ ׃םינשו םיעבראו 63 ינב םינהכה־ןמו ינב ץוקה ינב היבח חקל רשא ילזרב ילזרב תונבמ ארקיו השא ידעלגה ׃םמש־לע 64 םבתכ ושקב הלא אצמנ אלו םישחיתמה ׃הנהכה־ןמ ולאגיו 65 םהל אתשרתה רמאיו שדקמ ולכאי־אל רשא דמע דע םישדקה םירואל ןהכה ׃םימותו 66 עברא דחאכ להקה־לכ םיפלא אובר ׃םיששו תואמ־שלש 67 םהידבע דבלמ תעבש הלא םהיתהמאו תואמ שלש םיפלא םהלו העבשו םישלש תוררשמו םיררשמ םיעבראו םיתאמ ׃השמחו 68 תואמ עברא םילמג םירמח השמחו םישלש עבש םיפלא תשש ׃םירשעו תואמ 69 תובאה ישאר תצקמו הכאלמל ונתנ רצואל ןתנ אתשרתה ףלא םינמכרד בהז םישמח תוקרזמ םישלש םינהכ תונתכ ׃תואמ שמחו 70 ונתנ תובאה ישארמו בהז הכאלמה רצואל תובר יתש םינומכרד םיפלא םינמ ףסכו ׃םיתאמו 71 תיראש ונתנ רשאו םינומכרד בהז םעה ףסכו אובר יתש תנתכו םיפלא םינמ ׃העבשו םישש םינהכ 72 םינהכה ובשיו םירעושהו םיולהו םעה־ןמו םיררשמהו ־לכו םיניתנהו עגיו םהירעב לארשי ינבו יעיבשה שדחה ׃םהירעב לארשי
Next Chapter
Share this passage with others: