1 םעה תקעצ יהתו הלודג םהישנו ׃םידוהיה םהיחא־לא 2 םירמא רשא שיו וניתנבו ונינב החקנו םיבר ונחנא ׃היחנו הלכאנו ןגד 3 םירמא רשא שיו ונימרכו וניתדש ונחנא וניתבו ןגד החקנו םיברע ׃בערב 4 םירמא רשא שיו תדמל ףסכ וניול וניתדש ךלמה ׃ונימרכו 5 וניחא רשבכ התעו םהינבכ ונרשב ונחנא הנהו ונינב ונינב־תא םישבכ םידבעל וניתנב־תאו וניתנבמ שיו לאל ןיאו תושבכנ וניתדשו ונדי ׃םירחאל ונימרכו 6 רשאכ דאמ יל רחיו םתקעז־תא יתעמש ׃הלאה םירבדה תאו 7 ילע יבל ךלמיו םירחה־תא הביראו הרמאו םינגסה־תאו ־שיא אשמ םהל םיאשנ םתא ויחאב הלהק םהילע ןתאו ׃הלודג 8 ונחנא םהל הרמאו וניחא־תא ונינק םירכמנה םידוהיה ונב ידכ םיוגל ורכמת םתא־םגו םכיחא־תא ונל־ורכמנו ואצמ אלו ושירחיו ׃רבד 9 רבדה בוט־אל רמאיו אולה םישע םתא־רשא וכלת וניהלא תאריב םיוגה תפרחמ ׃וניביוא 10 ירענו יחא ינא־םגו ןגדו ףסכ םהב םישנ אשמה־תא אנ־הבזענ ׃הזה 11 םהל אנ ובישה םהיתדש םויהכ םהיתיז םהימרכ ףסכה תאמו םהיתבו שוריתה ןגדהו םתא רשא רהציהו ׃םהב םישנ 12 םהמו בישנ ורמאיו השענ ןכ שקבנ אל רמוא התא רשאכ םינהכה ־תא ארקאו תושעל םעיבשאו ׃הזה רבדכ 13 יתרענ ינצח־םג רעני הככ הרמאו שיאה־לכ־תא םיהלאה םיקי־אל רשא ותיבמ הזה רבדה־תא היהי הככו ועיגימו ורמאיו קרו רוענ ןמא להקה־לכ הוהי־תא וללהיו רבדכ םעה שעיו ׃הזה 14 הוצ־רשא םוימ םג םחפ תויהל יתא תנשמ הדוהי ץראב תנש דעו םירשע םיתשו םישלש ךלמה אתסשחתראל הרשע םיתש םינש החפה םחל יחאו ינא ׃יתלכא אל 15 םינשארה תוחפהו ודיבכה ינפל־רשא םהמ וחקיו םעה־לע רחא ןייו םחלב םיעברא םילקש־ףסכ וטלש םהירענ םג ינאו םעה־לע ינפמ ןכ יתישע־אל ׃םיהלא תארי 16 המוחה תכאלמב םגו הדשו יתקזחה תאזה ירענ־לכו ונינק אל םש םיצובק ׃הכאלמה־לע 17 םינגסהו םידוהיהו שיא םישמחו האמ ונילא םיאבהו ־רשא םיוגה־ןמ וניתביבס ׃ינחלש־לע 18 השענ היה רשאו דחא רוש דחא םויל תוררב־שש ןאצ יל־ושענ םירפצו םימי תרשע ןיבו הברהל ןיי־לכב החפה םחל הז־םעו הדבכ־יכ יתשקב אל ׃הזה םעה־לע הדבעה 19 יהלא יל־הרכז לכ הבוטל םעה־לע יתישע־רשא ׃הזה
Next Chapter
Share this passage with others: