1 הימחנ ירבד יהיו הילכח־ןב תנש ולסכ־שדחב יתייה ינאו םירשע ׃הריבה ןשושב 2 דחא יננח אביו םישנאו אוה יחאמ םלאשאו הדוהימ הטילפה םידוהיה־לע יבשה־ןמ וראשנ־רשא ׃םלשורי־לעו 3 םיראשנה יל ורמאיו יבשה־ןמ וראשנ־רשא הערב הנידמב םש תמוחו הפרחבו הלדג תצרפמ םלשורי ׃שאב ותצנ הירעשו 4 יעמשכ יהיו הלאה םירבדה־תא הכבאו יתבשי יהאו םימי הלבאתאו ינפל ללפתמו םצ ׃םימשה יהלא 5 הוהי אנא רמאו לאה םימשה יהלא רמש ארונהו לודגה ויבהאל דסחו תירבה ׃ויתוצמ ירמשלו 6 תבשק־ךנזא אנ יהת תוחותפ ךיניעו ךדבע תלפת־לא עמשל ללפתמ יכנא רשא םמוי םויה ךינפל ינב־לע הלילו ךידבע לארשי תואטח־לע הדותמו רשא לארשי־ינב ינאו ךל ונאטח ׃ונאטח יבא־תיבו 7 ךל ונלבח לבח ונרמש־אלו תוצמה־תא םיקחה־תאו רשא םיטפשמה־תאו ׃ךדבע השמ־תא תיוצ 8 רבדה־תא אנ־רכז השמ־תא תיוצ רשא םתא רמאל ךדבע ץיפא ינא ולעמת ׃םימעב םכתא 9 םתרמשו ילא םתבשו םתא םתישעו יתוצמ םכחדנ היהי־םא םשמ םימשה הצקב םיתאובהו םצבקא רשא םוקמה־לא ימש־תא ןכשל יתרחב ׃םש 10 ךמעו ךידבע םהו ךחכב תידפ רשא ךדיבו לודגה ׃הקזחה 11 אנ יהת ינדא אנא תלפת־לא תבשק־ךנזא תלפת־לאו ךדבע םיצפחה ךידבע ךמש־תא האריל ךדבעל אנ־החילצהו םימחרל והנתו םויה הזה שיאה ינפל הקשמ יתייה ינאו ׃ךלמל
Next Chapter
Share this passage with others: