1 םימיה תירחאב היהו הוהי־תיב רה היהי םירהה שארב ןוכנ תועבגמ אוה אשנו ׃םימע וילע ורהנו 2 םיבר םיוג וכלהו הלענו וכל ורמאו הוהי־רה־לא בקעי יהלא תיב־לאו ויכרדמ ונרויו יכ ויתחראב הכלנו הרות אצת ןויצמ הוהי־רבדו ׃םלשורימ 3 םימע ןיב טפשו םיוגל חיכוהו םיבר קוחר־דע םימצע םהיתברח ותתכו םהיתתינחו םיתאל ואשי־אל תורמזמל ברח יוג־לא יוג דוע ןודמלי־אלו ׃המחלמ 4 תחת שיא ובשיו ותנאת תחתו ונפג יפ־יכ דירחמ ןיאו ׃רבד תואבצ הוהי 5 וכלי םימעה־לכ יכ ויהלא םשב שיא ךלנ ונחנאו וניהלא הוהי־םשב ׃דעו םלועל 6 אוהה םויב הפסא הוהי־םאנ החדנהו העלצה ׃יתערה רשאו הצבקא 7 העלצה־תא יתמשו האלהנהו תיראשל ךלמו םוצע יוגל רהב םהילע הוהי התעמ ןויצ ׃םלוע־דעו 8 לפע רדע־לדגמ התאו התאת ךידע ןויצ־תב הלשממה האבו תכלממ הנשארה ׃םלשורי־תבל 9 ער יעירת המל התע ךב־ןיא ךלמה דבא ךצעוי־םא ליח ךקיזחה־יכ ׃הדלויכ 10 ןויצ־תב יחגו ילוח התע־יכ הדלויכ תנכשו הירקמ יאצת לבב־דע תאבו הדשב ךלאגי םש ילצנת םש ׃ךיביא ףכמ הוהי 11 ךילע ופסאנ התעו םירמאה םיבר םיוג ןויצב זחתו ףנחת ׃וניניע 12 ועדי אל המהו אלו הוהי תובשחמ יכ ותצע וניבה ׃הנרג רימעכ םצבק 13 ישודו ימוק ךנרק־יכ ןויצ־תב ךיתסרפו לזרב םישא תוקדהו השוחנ םישא יתמרחהו םיבר םימע םליחו םעצב הוהיל ׃ץראה־לכ ןודאל 14 ידדגתת התע םש רוצמ דודג־תב וכי טבשב ונילע טפש תא יחלה־לע ׃לארשי
Next Chapter
Share this passage with others: