1 השמ־לא הוהי רבדיו ׃רמאל 2 לארשי ינב־לא רבד ידעומ םהלא תרמאו וארקת־רשא הוהי הלא שדק יארקמ םתא ׃ידעומ םה 3 השעת םימי תשש םויבו הכאלמ ןותבש תבש יעיבשה הכאלמ־לכ שדק־ארקמ אוה תבש ושעת אל לכב הוהיל ׃םכיתבשומ 4 הוהי ידעומ הלא שדק יארקמ םתא וארקת־רשא ׃םדעומב 5 ןושארה שדחב שדחל רשע העבראב חספ םיברעה ןיב ׃הוהיל 6 םוי רשע השמחבו תוצמה גח הזה שדחל םימי תעבש הוהיל ׃ולכאת תוצמ 7 ןושארה םויב םכל היהי שדק־ארקמ אל הדבע תכאלמ־לכ ׃ושעת 8 הוהיל השא םתברקהו םויב םימי תעבש שדק־ארקמ יעיבשה אל הדבע תכאלמ־לכ ׃ושעת 9 השמ־לא הוהי רבדיו ׃רמאל 10 לארשי ינב־לא רבד םהלא תרמאו ץראה־לא ואבת־יכ םכל ןתנ ינא רשא הריצק־תא םתרצקו רמע־תא םתאבהו םכריצק תישאר ׃ןהכה־לא 11 רמעה־תא ףינהו םכנצרל הוהי ינפל ונפיני תבשה תרחממ ׃ןהכה 12 םויב םתישעו רמעה־תא םכפינה ותנש־ןב םימת שבכ ׃הוהיל הלעל 13 םינרשע ינש ותחנמו ןמשב הלולב תלס חיר הוהיל השא ןיי הכסנו חחינ ׃ןיהה תעיבר 14 למרכו ילקו םחלו םצע־דע ולכאת אל דע הזה םויה ןברק־תא םכאיבה םלוע תקח םכיהלא לכב םכיתרדל ׃םכיתבשמ 15 תרחממ םכל םתרפסו םכאיבה םוימ תבשה עבש הפונתה רמע־תא תמימת תותבש ׃הנייהת 16 תבשה תרחממ דע ורפסת תעיבשה םתברקהו םוי םישמח ׃הוהיל השדח החנמ 17 ואיבת םכיתבשוממ םיתש הפונת םחל תלס םינרשע ינש הניפאת ץמח הנייהת ׃הוהיל םירוכב 18 םחלה־לע םתברקהו םמימת םישבכ תעבש רפו הנש ינב םליאו דחא רקב־ןב הלע ויהי םינש םתחנמו הוהיל השא םהיכסנו ׃הוהיל חחינ־חיר 19 םיזע־ריעש םתישעו ינשו תאטחל דחא הנש ינב םישבכ ׃םימלש חבזל 20 לע םתא ןהכה ףינהו הפונת םירכבה םחל ינש־לע הוהי ינפל ויהי שדק םישבכ ׃ןהכל הוהיל 21 םויה םצעב םתארקו היהי שדק־ארקמ הזה הדבע תכאלמ־לכ םכל םלוע תקח ושעת אל םכיתבשומ־לכב ׃םכיתרדל 22 ריצק־תא םכרצקבו תאפ הלכת־אל םכצרא טקלו ךרצקב ךדש טקלת אל ךריצק בזעת רגלו ינעל הוהי ינא םתא ׃םכיהלא 23 השמ־לא הוהי רבדיו ׃רמאל 24 לארשי ינב־לא רבד יעיבשה שדחב רמאל היהי שדחל דחאב ןורכז ןותבש םכל ׃שדק־ארקמ העורת 25 אל הדבע תכאלמ־לכ השא םתברקהו ושעת ׃הוהיל 26 השמ־לא הוהי רבדיו ׃רמאל 27 שדחל רושעב ךא םוי הזה יעיבשה אוה םירפכה םכל היהי שדק־ארקמ םכיתשפנ־תא םתינעו השא םתברקהו ׃הוהיל 28 ושעת אל הכאלמ־לכו יכ הזה םויה םצעב אוה םירפכ םוי ינפל םכילע רפכל ׃םכיהלא הוהי 29 רשא שפנה־לכ יכ םויה םצעב הנעת־אל ׃הימעמ התרכנו הזה 30 השעת רשא שפנה־לכו םצעב הכאלמ־לכ יתדבאהו הזה םויה ברקמ אוהה שפנה־תא ׃המע 31 ושעת אל הכאלמ־לכ םכיתרדל םלוע תקח ׃םכיתבשמ לכב 32 םכל אוה ןותבש תבש םכיתשפנ־תא םתינעו ברעב שדחל העשתב ברע ־דע ברעמ ׃םכתבש ותבשת 33 השמ־לא הוהי רבדיו ׃רמאל 34 לארשי ינב־לא רבד רשע השמחב רמאל יעיבשה שדחל םוי תעבש תוכסה גח הזה ׃הוהיל םימי 35 ןושארה םויב תכאלמ־לכ שדק־ארקמ ׃ושעת אל הדבע 36 ובירקת םימי תעבש םויב הוהיל השא שדק־ארקמ ינימשה םתברקהו םכל היהי תרצע הוהיל השא הדבע תכאלמ־לכ אוה ׃ושעת אל 37 הוהי ידעומ הלא םתא וארקת־רשא בירקהל שדק יארקמ הלע הוהיל השא םיכסנו חבז החנמו ׃ומויב םוי־רבד 38 הוהי תתבש דבלמ םכיתונתמ דבלמו םכירדנ־לכ דבלמו םכיתבדנ ־לכ דבלמו ׃הוהיל ונתת רשא 39 םוי רשע השמחב ךא יעיבשה שדחל תאובת־תא םכפסאב ־גח־תא וגחת ץראה םימי תעבש הוהי ןותבש ןושארה םויב ינימשה םויבו ׃ןותבש 40 םויב םכל םתחקלו רדה ץע ירפ ןושארה ףנעו םירמת תפכ לחנ־יברעו תבע־ץע הוהי ינפל םתחמשו ׃םימי תעבש םכיהלא 41 גח ותא םתגחו םימי תעבש הוהיל םלוע תקח הנשב שדחב םכיתרדל ׃ותא וגחת יעיבשה 42 תעבש ובשת תכסב חרזאה־לכ םימי ׃תכסב ובשי לארשיב 43 םכיתרד ועדי ןעמל יתבשוה תוכסב יכ לארשי ינב־תא ץראמ םתוא יאיצוהב הוהי ינא םירצמ ׃םכיהלא 44 ידעמ־תא השמ רבדיו ינב־לא הוהי ׃לארשי
Next Chapter
Share this passage with others: