1 השמ־לא הוהי רבדיו ׃רמאל 2 לארשי ינב־לאו ינבמ שיא שיא רמאת רגה רגה־ןמו לארשי ןתי רשא לארשיב תומ ךלמל וערזמ ץראה םע תמוי ׃ןבאב והמגרי 3 ינפ־תא ןתא ינאו יתרכהו אוהה שיאב יכ ומע ברקמ ותא ךלמל ןתנ וערזמ ישדקמ־תא אמט ןעמל ׃ישדק םש־תא ללחלו 4 ומילעי םלעה םאו םהיניע־תא ץראה םע ותתב אוהה שיאה־ןמ יתלבל ךלמל וערזמ ׃ותא תימה 5 ינפ־תא ינא יתמשו אוהה שיאב יתרכהו ותחפשמבו םינזה־לכ תאו ותא ירחא תונזל וירחא ׃םמע ברקמ ךלמה 6 הנפת רשא שפנהו תבאה־לא תנזל םינעדיה־לאו יתתנו םהירחא אוהה שפנב ינפ־תא ברקמ ותא יתרכהו ׃ומע 7 םתייהו םתשדקתהו הוהי ינא יכ םישדק ׃םכיהלא 8 יתקח־תא םתרמשו ינא םתא םתישעו ׃םכשדקמ הוהי 9 רשא שיא שיא־יכ ויבא־תא ללקי תמוי תומ ומא־תאו ללק ומאו ויבא ׃וב וימד 10 ףאני רשא שיאו רשא שיא תשא־תא והער תשא־תא ףאני ףאנה תמוי־תומ ׃תפאנהו 11 בכשי רשא שיאו תורע ויבא תשא־תא הלג ויבא םהינש ותמוי־תומ ׃םב םהימד 12 בכשי רשא שיאו ותמוי תומ ותלכ־תא ושע לבת םהינש ׃םב םהימד 13 בכשי רשא שיאו השא יבכשמ רכז־תא םהינש ושע הבעות םהימד ותמוי תומ ׃םב 14 חקי רשא שיאו המא־תאו השא־תא ופרשי שאב אוה המז ־אלו ןהתאו ותא ׃םככותב המז היהת 15 ןתי רשא שיאו תומ המהבב ותבכש המהבה־תאו תמוי ׃וגרהת 16 ברקת רשא השאו העברל המהב־לכ־לא השאה־תא תגרהו התא תומ המהבה־תאו ׃םב םהימד ותמוי 17 חקי־רשא שיאו ויבא־תב ותחא־תא הארו ומא־תב וא ־איהו התורע־תא דסח ותורע־תא הארת יניעל ותרכנו אוה ותחא תורע םמע ינב ׃אשי ונוע הלג 18 בכשי־רשא שיאו הלגו הוד השא־תא הרקמ־תא התורע־תא התלג אוהו הרעה הימד רוקמ־תא ברקמ םהינש ותרכנו ׃םמע 19 ךמא תוחא תורעו אל ךיבא תוחאו וראש־תא יכ הלגת ׃ואשי םנוע הרעה 20 בכשי רשא שיאו ודד תורע ותדד־תא ואשי םאטח הלג ׃ותמי םירירע 21 חקי רשא שיאו הדנ ויחא תשא־תא הלג ויחא תורע אוה ׃ויהי םירירע 22 יתקח־לכ־תא םתרמשו יטפשמ־לכ־תאו םתא םתישעו םכתא איקת־אלו איבמ ינא רשא ץראה ׃הב תבשל המש םכתא 23 תקחב וכלת אלו חלשמ ינא־רשא יוגה יכ םכינפמ ושע הלא־לכ־תא ׃םב ץקאו 24 םתא םכל רמאו םתמדא־תא ושרית םכל הננתא ינאו תבז ץרא התא תשרל הוהי ינא שבדו בלח יתלדבה־רשא םכיהלא ׃םימעה־ןמ םכתא 25 המהבה־ןיב םתלדבהו האמטל הרהטה אמטה ףועה־ןיבו וצקשת־אלו רהטל המהבב םכיתשפנ־תא רשא לכבו ףועבו המדאה שמרת םכל יתלדבה־רשא ׃אמטל 26 םישדק יל םתייהו הוהי ינא שודק יכ םכתא לדבאו תויהל םימעה־ןמ ׃יל 27 השא־וא שיאו בוא םהב היהי־יכ תומ ינעדי וא ומגרי ןבאב ותמוי ׃םב םהימד םתא
Next Chapter
Share this passage with others: