1 היה־המ הוהי רכז הארו טיבה ונל ׃ונתפרח־תא 2 הכפהנ ונתלחנ וניתב םירזל ׃םירכנל 3 ןיא ונייה םימותי וניתמא בא ׃תונמלאכ 4 וניתש ףסכב ונימימ ׃ואבי ריחמב וניצע 5 ונפדרנ ונראוצ לע אל ונעגי ׃ונל־חנוה 6 די ונתנ םירצמ ׃םחל עבשל רושא 7 םניא ואטח וניתבא םהיתנוע ונחנא ׃ונלבס 8 ונב ולשמ םידבע ׃םדימ ןיא קרפ 9 ונמחל איבנ ונשפנב ׃רבדמה ברח ינפמ 10 ורמכנ רונתכ ונרוע ׃בער תופעלז ינפמ 11 ונע ןויצב םישנ ׃הדוהי ירעב תלתב 12 ולתנ םדיב םירש אל םינקז ינפ ׃ורדהנ 13 ואשנ ןוחט םירוחב ׃ולשכ ץעב םירענו 14 ותבש רעשמ םינקז ׃םתניגנמ םירוחב 15 ונבל שושמ תבש ׃ונלחמ לבאל ךפהנ 16 ונשאר תרטע הלפנ יכ ונל אנ־יוא ׃ונאטח 17 הוד היה הז־לע וכשח הלא־לע ונבל ׃וניניע 18 םמשש ןויצ־רה לע ׃וב־וכלה םילעוש 19 םלועל הוהי התא רדל ךאסכ בשת ׃רודו 20 ונחכשת חצנל המל ׃םימי ךראל ונבזעת 21 ךילא הוהי ונבישה ונימי שדח בושנו ׃םדקכ 22 ונתסאמ סאמ־םא יכ ונילע תפצק ׃דאמ־דע
Next Chapter
Share this passage with others: