1 ימיב םימימ יהיו דקפיו םיטח־ריצק ותשא־תא ןושמש רמאיו םיזע ידגב יתשא־לא האבא ונתנ־אלו הרדחה ׃אובל היבא 2 רמא היבא רמאיו אנש־יכ יתרמא הננתאו התאנש התחא אלה ךערמל הנממ הבוט הנטקה ׃היתחת ךל אנ־יהת 3 ןושמש םהל רמאיו םעפה יתיקנ השע־יכ םיתשלפמ ׃הער םמע ינא 4 דכליו ןושמש ךליו םילעוש תואמ־שלש ןפיו םידפל חקיו םשיו בנז־לא בנז ינש־ןיב דחא דיפל ׃ךותב תובנזה 5 םידיפלב שא־רעביו תומקב חלשיו רעביו םיתשלפ המק־דעו שידגמ ׃תיז םרכ ־דעו 6 ימ םיתשלפ ורמאיו ורמאיו תאז השע ינמתה ןתח ןושמש ותשא ־תא חקל יכ והערמל הנתיו םיתשלפ ולעיו התוא ופרשיו ׃שאב היבא־תאו 7 ןושמש םהל רמאיו יכ תאזכ ןושעת־םא רחאו םכב יתמקנ־םא ׃לדחא 8 קוש םתוא ךיו הלודג הכמ ךרי־לע ףיעסב בשיו דריו ׃םטיע עלס 9 םיתשלפ ולעיו הדוהיב ונחיו ׃יחלב ושטניו 10 הדוהי שיא ורמאיו ונילע םתילע המל רוסאל ורמאיו ונילע ןושמש־תא השע רשאכ ול תושעל ׃ונל 11 םיפלא תשלש ודריו הדוהימ שיא םטיע עלס ףיעס־לא אלה ןושמשל ורמאיו ונב םילשמ־יכ תעדי תאז־המו םיתשלפ רמאיו ונל תישע יל ושע רשאכ םהל ׃םהל יתישע ןכ 12 ךרסאל ול ורמאיו ךתתל ונדרי רמאיו םיתשלפ־דיב ועבשה ןושמש םהל יב ןועגפת־ןפ יל ׃םתא 13 אל רמאל ול ורמאיו ךרסאנ רסא־יכ תמהו םדיב ךונתנו והרסאיו ךתימנ אל םישדח םיתבע םינשב ׃עלסה־ןמ והולעיו 14 יחל־דע אב־אוה ועירה םיתשלפו וילע חלצתו ותארקל הנייהתו הוהי חור רשא םיתבעה ויתועורז־לע ורעב רשא םיתשפכ וירוסא וסמיו שאב ׃וידי לעמ 15 רומח־יחל אצמיו ודי חלשיו הירט ףלא הב־ךיו החקיו ׃שיא 16 יחלב ןושמש רמאיו םיתרמח רומח רומחה יתיכה רומחה יחלב ׃שיא ףלא 17 רבדל ותלככ יהיו ודימ יחלה ךלשיו אוהה םוקמל ארקיו ׃יחל תמר 18 ארקיו דאמ אמציו התא רמאיו הוהי־לא ךדבע־דיב תתנ הלדגה העושתה־תא תומא התעו תאזה דיב יתלפנו אמצב ׃םילרעה 19 םיהלא עקביו יחלב־רשא שתכמה־תא םימ ונממ ואציו וחור בשתו תשיו ארק ןכ־לע יחיו רשא ארוקה ןיע המש ׃הזה םויה דע יחלב 20 לארשי־תא טפשיו םירשע םיתשלפ ימיב ׃הנש
Next Chapter
Share this passage with others: