1 םיבר םימימ יהיו חינה־רשא ירחא לארשיל הוהי ביבסמ םהיביא־לכמ אב ןקז עשוהיו ׃םימיב 2 עשוהי ארקיו וינקזל לארשי־לכל ויטפשלו וישארלו רמאיו וירטשלו יתנקז ינא םהלא ׃םימיב יתאב 3 תא םתיאר םתאו הוהי השע רשא־לכ םיוגה־לכל םכיהלא יכ םכינפמ הלאה אוה םכיהלא הוהי ׃םכל םחלנה 4 םכל יתלפה ואר םיראשנה םיוגה־תא הלחנב הלאה ןדריה־ןמ םכיטבשל רשא םיוגה־לכו לודגה םיהו יתרכה ׃שמשה אובמ 5 אוה םכיהלא הוהיו םכינפמ םפדהי םתא שירוהו םתשריו םכינפלמ רבד רשאכ םצרא ־תא ׃םכל םכיהלא הוהי 6 רמשל דאמ םתקזחו תא תושעלו רפסב בותכה־לכ יתלבל השמ תרות ןימי ונממ ־רוס ׃לואמשו 7 םיוגב אוב־יתלבל הלאה םיראשנה הלאה םהיהלא םשבו םכתא אלו וריכזת־אל םודבעת אלו ועיבשת ׃םהל ווחתשת אלו 8 הוהיב־םא יכ רשאכ וקבדת םכיהלא םויה דע םתישע ׃הזה 9 םכינפמ הוהי שרויו םילדג םיוג םתאו םימוצעו םכינפב שיא דמע־אל ׃הזה םויה דע 10 םכמ דחא־שיא הוהי יכ ףלא־ףדרי םחלנה אוה םכיהלא ׃םכל רבד רשאכ םכל 11 דאמ םתרמשנו הבהאל םכיתשפנל ׃םכיהלא הוהי־תא 12 ובושת בוש־םא יכ םיוגה רתיב םתקבדו הלאה םיראשנה הלאה םהב םתנתחתהו םכתא םהו םהב םתאבו ׃םכב 13 אל יכ ועדת עודי םכיהלא הוהי ףיסוי םיוגה־תא שירוהל ויהו םכינפלמ הלאה שקומלו חפל םכל םכידצב טטשלו םכיניעב םיננצלו לעמ םכדבא ־דע תאזה הבוטה המדאה הוהי םכל ןתנ רשא ׃םכיהלא 14 ךלוה יכנא הנהו ץראה־לכ ךרדב םויה םכבבל־לכב םתעדיו יכ םכשפנ־לכבו דחא רבד לפנ־אל םיבוטה םירבדה לכמ הוהי רבד רשא לכה םכילע םכיהלא לפנ־אל םכל ואב ׃דחא רבד ונממ 15 אב־רשאכ היהו רבדה־לכ םכילע הוהי רבד רשא בוטה ןכ םכילא םכיהלא םכילע הוהי איבי ערה רבדה־לכ תא םכתוא ודימשה־דע הבוטה המדאה לעמ םכל ןתנ רשא תאזה ׃םכיהלא הוהי 16 תירב־תא םכרבעב רשא םכיהלא הוהי םתכלהו םכתא הוצ םיהלא םתדבעו םתיוחתשהו םירחא הוהי־ףא הרחו םהל הרהמ םתדבאו םכב הבוטה ץראה לעמ ׃םכל ןתנ רשא
Next Chapter
Share this passage with others: