1 עשוהי ארקי זא ידגלו ינבוארל ׃השנמ הטמ יצחלו 2 םתא םהילא רמאיו רשא־לכ תא םתרמש דבע השמ םכתא הוצ ילוקב ועמשתו הוהי יתיוצ־רשא לכל ׃םכתא 3 םכיחא־תא םתבזע־אל דע םיבר םימי הז םתרמשו הזה םויה תוצמ תרמשמ־תא ׃םכיהלא הוהי 4 הוהי חינה התעו םכיחאל םכיהלא התעו םהל רבד רשאכ םכל וכלו ונפ ץרא־לא םכילהאל ןתנ רשא םכתזחא הוהי דבע השמ םכל ׃ןדריה רבעב 5 תושעל דאמ ורמש קר הוצמה־תא הוצ רשא הרותה־תאו ־דבע השמ םכתא הבהאל הוהי םכיהלא הוהי־תא ויכרד־לכב תכללו ויתוצמ רמשלו ודבעלו וב ־הקבדלו םכבבל־לכב ׃םכשפנ־לכבו 6 עשוהי םכרביו וכליו םחלשיו ׃םהילהא־לא 7 השנמה טבש יצחלו ןשבב השמ ןתנ עשוהי ןתנ ויצחלו רבעמ םהיחא־םע יכ םגו המי ןדריה עשוהי םחלש ׃םכרביו םהילהא־לא 8 רמאל םהילא רמאיו ובוש םיבר םיסכנב הנקמבו םכילהא־לא בהזבו ףסכב דאמ־בר לזרבבו תשחנבו דאמ הברה תומלשבו םכיביא־ללש וקלח ׃םכיחא ־םע 9 וכליו ובשיו דג־ינבו ןבואר־ינב השנמה טבש יצחו לארשי ינב תאמ רשא הלשמ תכלל ןענכ־ץראב דעלגה ץרא־לא רשא םתזחא ץרא־לא יפ־לע הב־וזחאנ ׃השמ־דיב הוהי 10 תולילג־לא ואביו ץראב רשא ןדריה ונביו ןענכ דג־ינבו ןבואר־ינב םש השנמה טבש יצחו ןדריה־לע חבזמ ׃הארמל לודג חבזמ 11 לארשי־ינב ועמשיו ונב הנה רמאל דג־ינבו ןבואר־ינב השנמה טבש יצחו לומ־לא חבזמה־תא ןענכ ץרא ןדריה תולילג־לא ׃לארשי ינב רבע־לא 12 לארשי ינב ועמשיו תדע־לכ ולהקיו הלש לארשי־ינב ׃אבצל םהילע תולעל 13 לארשי־ינב וחלשיו ןבואר־ינב־לא דג־ינב־לאו השנמ־טבש יצח־לאו דעלגה ץרא ־לא רזעלא־ןב סחניפ־תא ׃ןהכה 14 ומע םיאשנ הרשעו דחא אישנ דחא אישנ תוטמ לכל בא תיבל שאר שיאו לארשי המה םתובא־תיב ׃לארשי יפלאל 15 ואביו ןבואר־ינב־לא דג־ינב־לאו השנמ־טבש יצח־לאו דעלגה ץרא־לא ׃רמאל םתא ורבדיו 16 תדע לכ ורמא הכ הזה לעמה־המ הוהי יהלאב םתלעמ רשא םויה בושל לארשי הוהי ירחאמ חבזמ םכל םכתונבב םויה םכדרמל ׃הוהיב 17 ןוע־תא ונל־טעמה רשא רועפ דע ונממ ונרהטה־אל יהיו הזה םויה ׃הוהי תדעב ףגנה 18 םויה ובשת םתאו היהו הוהי ירחאמ םויה ודרמת םתא ־לא רחמו הוהיב לארשי תדע־לכ ׃ףצקי 19 ץרא האמט־םא ךאו םכל ורבע םכתזחא הוהי תזחא ץרא־לא ןכשמ םש־ןכש רשא וזחאהו הוהי הוהיבו ונכותב ונתאו ודרמת־לא םכתנבב ודרמת־לא ידעלבמ חבזמ םכל ׃וניהלא הוהי חבזמ 20 חרז־ןב ןכע אולה םרחב לעמ לעמ לארשי תדע־לכ־לעו שיא אוהו ףצק היה ׃ונועב עוג אל דחא 21 ןבואר־ינב ונעיו טבש יצחו דג־ינבו ורבדיו השנמה יפלא ישאר־תא ׃לארשי 22 לא הוהי םיהלא לא אוה הוהי םיהלא אוה לארשיו עדי דרמב־םא עדי הוהיב לעמב־םאו םויה ונעישות־לא ׃הזה 23 חבזמ ונל תונבל הוהי ירחאמ בושל וילע תולעהל־םאו החנמו הלוע וילע תושעל־םאו הוהי םימלש יחבז ׃שקבי אוה 24 רבדמ הגאדמ אל־םאו רמאל תאז־תא ונישע םכינב ורמאי רחמ רמאל ונינבל הוהילו םכל־המ ׃לארשי יהלא 25 הוהי־ןתנ לובגו םכיניבו ונניב דג־ינבו ןבואר־ינב םכל ־ןיא ןדריה־תא ותיבשהו הוהיב קלח ונינב־תא םכינב ארי יתלבל ׃הוהי־תא 26 ונל אנ־השענ רמאנו אל חבזמה־תא תונבל ׃חבזל אלו הלועל 27 וניניב אוה דע יכ ןיבו םכיניבו ונירחא וניתורד הוהי תדבע־תא דבעל וניתולעב וינפל ונימלשבו וניחבזבו םכינב ורמאי־אלו ונינבל רחמ קלח םכל־ןיא ׃הוהיב 28 היהו רמאנו ונילא ורמאי־יכ רחמ וניתרד־לאו ואר ונרמאו חבזמ תינבת־תא ושע־רשא הוהי הלועל אל וניתובא דע־יכ חבזל אלו וניניב אוה ׃םכיניבו 29 ונממ ונל הלילח בושלו הוהיב דרמל הוהי ירחאמ םויה הלעל חבזמ תונבל דבלמ חבזלו החנמל וניהלא הוהי חבזמ ׃ונכשמ ינפל רשא 30 ןהכה סחניפ עמשיו ישארו הדעה יאישנו רשא לארשי יפלא םירבדה ־תא ותא ורבד רשא דג־ינבו ןבואר־ינב בטייו השנמ ינבו ׃םהיניעב 31 סחניפ רמאיו ןהכה רזעלא־ןב ןבואר־ינב־לא דג־ינב־לאו םויה השנמ ינב־לאו ונכותב־יכ ונעדי םתלעמ־אל רשא הוהי זא הזה לעמה הוהיב ינב־תא םתלצה ׃הוהי דימ לארשי 32 סחניפ בשיו ןהכה רזעלא־ןב תאמ םיאישנהו תאמו ןבואר־ינב דעלגה ץראמ דג־ינב ןענכ ץרא־לא לארשי ינב־לא ׃רבד םתוא ובשיו 33 יניעב רבדה בטייו וכרביו לארשי ינב לארשי ינב םיהלא תולעל ורמא אלו תחשל אבצל םהילע רשא ץראה־תא דג־ינבו ןבואר־ינב ׃הב םיבשי 34 ןבואר־ינב וארקיו יכ חבזמל דג־ינבו יכ וניתניב אוה דע ׃םיהלאה הוהי
Next Chapter
Share this passage with others: