1 הוהי־רבד יהיו תינש הנוי־לא ׃רמאל 2 הונינ־לא ךל םוק ארקו הלודגה ריעה האירקה־תא הילא רבד יכנא רשא ׃ךילא 3 ךליו הנוי םקיו רבדכ הונינ־לא התיה הונינו הוהי םיהלאל הלודג־ריע ׃םימי תשלש ךלהמ 4 אובל הנוי לחיו דחא םוי ךלהמ ריעב דוע רמאיו ארקיו הונינו םוי םיעברא ׃תכפהנ 5 ישנא ונימאיו םיהלאב הונינ ושבליו םוצ־וארקיו ־דעו םלודגמ םיקש ׃םנטק 6 ךלמ־לא רבדה עגיו ואסכמ םקיו הונינ וילעמ ותרדא רבעיו בשיו קש סכיו ׃רפאה־לע 7 רמאיו קעזיו ךלמה םעטמ הונינב םדאה רמאל וילדגו ןאצהו רקבה המהבהו המואמ ומעטי־לא םימו וערי־לא ׃ותשי־לא 8 םדאה םיקש וסכתיו וארקיו המהבהו הקזחב םיהלא־לא וכרדמ שיא ובשיו רשא סמחה־ןמו הערה ׃םהיפכב 9 םחנו בושי עדוי־ימ ןורחמ בשו םיהלאה ׃דבאנ אלו ופא 10 םיהלאה אריו ובש־יכ םהישעמ־תא םחניו הערה םכרדמ הערה־לע םיהלאה םהל־תושעל רבד־רשא ׃השע אלו
Next Chapter
Share this passage with others: