1 הוהי־רבד יהיו יתמא־ןב הנוי־לא ׃רמאל 2 הונינ־לא ךל םוק ארקו הלודגה ריעה םתער התלע־יכ הילע ׃ינפל 3 חרבל הנוי םקיו הוהי ינפלמ השישרת אצמיו ופי דריו שישרת האב הינא הב דריו הרכש ןתיו השישרת םהמע אובל ׃הוהי ינפלמ 4 ליטה הוהיו םיה־לא הלודג־חור םיב לודג־רעס יהיו הבשח הינאהו ׃רבשהל 5 םיחלמה וארייו שיא וקעזיו ולטיו ויהלא־לא רשא םילכה־תא םיה ־לא הינאב הנויו םהילעמ לקהל יתכרי־לא דרי בכשיו הניפסה ׃םדריו 6 בר וילא ברקיו ול רמאיו לבחה םוק םדרנ ךל־המ ילוא ךיהלא־לא ארק ונל םיהלאה תשעתי ׃דבאנ אלו 7 שיא ורמאיו וכל והער־לא תולרוג הליפנו הערה ימלשב העדנו ולפיו ונל תאזה לרוגה לפיו תולרוג ׃הנוי־לע 8 וילא ורמאיו רשאב ונל אנ־הדיגה ונל תאזה הערה־ימל ןיאמו ךתכאלמ־המ ךצרא המ אובת ׃התא םע הזמ־יאו 9 ירבע םהילא רמאיו הוהי־תאו יכנא ינא םימשה יהלא ־תא השע־רשא ארי ׃השביה־תאו םיה 10 םישנאה וארייו ורמאיו הלודג הארי תישע תאז־המ וילא םישנאה ועדי־יכ אוה הוהי ינפלמ־יכ ׃םהל דיגה יכ חרב 11 וילא ורמאיו קתשיו ךל השענ־המ םיה יכ ונילעמ םיה ׃רעסו ךלוה 12 ינואש םהילא רמאיו םיה־לא ינליטהו םכילעמ םיה קתשיו יכ ינא עדוי יכ לודגה רעסה ילשב ׃םכילע הזה 13 םישנאה ורתחיו השביה־לא בישהל םיה יכ ולכי אלו ׃םהילע רעסו ךלוה 14 הוהי־לא וארקיו הוהי הנא ורמאיו שפנב הדבאנ אנ־לא ןתת ־לאו הזה שיאה איקנ םד ונילע רשאכ הוהי התא־יכ ׃תישע תצפח 15 הנוי־תא ואשיו םיה־לא והלטיו ׃ופעזמ םיה דמעיו 16 םישנאה וארייו הלודג הארי הוהי־תא הוהיל חבז־וחבזיו ׃םירדנ ורדיו
Next Chapter
Share this passage with others: