1 ׃רמאיו בויא ןעיו 2 יחש ירמ םויה־םג הדבכ ידי ׃יתחנא־לע 3 יתעדי ןתי־ימ אובא והאצמאו ׃ותנוכת־דע 4 טפשמ וינפל הכרעא ׃תוחכות אלמא יפו 5 יננעי םילמ העדא רמאי־המ הניבאו ׃יל 6 ידמע בירי חכ־ברבה ׃יב םשי אוה־ךא אל 7 ומע חכונ רשי םש חצנל הטלפאו ׃יטפשמ 8 ךלהא םדק ןה רוחאו ונניאו ׃ול ןיבא־אלו 9 ותשעב לואמש ןימי ףטעי זחא־אלו ׃הארא אלו 10 ידמע ךרד עדי־יכ ׃אצא בהזכ יננחב 11 ילגר הזחא ורשאב יתרמש וכרד ׃טא־אלו 12 אלו ויתפש תוצמ יתנפצ יקחמ שימא ׃ויפ־ירמא 13 ימו דחאב אוהו התוא ושפנו ונבישי ׃שעיו 14 יקח םילשי יכ ׃ומע תובר הנהכו 15 להבא וינפמ ןכ־לע דחפאו ןנובתא ׃ונממ 16 ידשו יבל ךרה לאו ׃ינליהבה 17 יתמצנ אל־יכ ינפמו ךשח־ינפמ ׃לפא־הסכ
Next Chapter
Share this passage with others: