1 ׃רמאיו בויא ןעיו 2 יתלמ עומש ועמש תאז־יהתו ׃םכיתמוחנת 3 רבדא יכנאו ינואש ׃גיעלת ירבד רחאו 4 יחיש םדאל יכנאה רצקת־אל עודמ־םאו ׃יחור 5 ומשהו ילא־ונפ ׃הפ־לע די ומישו 6 יתלהבנו יתרכז־םאו ׃תוצלפ ירשב זחאו 7 ויחי םיעשר עודמ ׃ליח ורבג־םג וקתע 8 םהינפל ןוכנ םערז םהיאצאצו םמע ׃םהיניעל 9 דחפמ םולש םהיתב הולא טבש אלו ׃םהילע 10 לעגי אלו רבע ורוש אלו ותרפ טלפת ׃לכשת 11 ןאצכ וחלשי םהידליו םהיליוע ׃ןודקרי 12 רונכו ףתכ ואשי ׃בגוע לוקל וחמשיו 13 םהימי בוטב ולבי ׃ותחי לואש עגרבו 14 רוס לאל ורמאיו ךיכרד תעדו ונממ ׃ונצפח אל 15 ונדבענ־יכ ידש־המ יכ ליעונ־המו ׃וב־עגפנ 16 םבוט םדיב אל ןה הקחר םיעשר תצע ׃ינמ 17 ךעדי םיעשר־רנ המכ םדיא ומילע אביו ׃ופאב קלחי םילבח 18 ןבתכ ויהי ץמכו חור־ינפל ׃הפוס ותבנג 19 וינבל־ןפצי הולא וילא םלשי ונוא ׃עדיו 20 ודיכ וניע וארי ׃התשי ידש תמחמו 21 ותיבב וצפח־המ יכ וישדח רפסמו וירחא ׃וצצח 22 תעד־דמלי לאלה ׃טופשי םימר אוהו 23 ומת םצעב תומי הז ׃וילשו ןנאלש ולכ 24 בלח ואלמ ויניטע ׃הקשי ויתומצע חמו 25 הרמ שפנב תומי הזו ׃הבוטב לכא־אלו 26 ובכשי רפע־לע דחי ׃םהילע הסכת המרו 27 יתעדי ןה תומזמו םכיתובשחמ ׃וסמחת ילע 28 היא ורמאת יכ להא היאו בידנ־תיב ׃םיעשר תונכשמ 29 ירבוע םתלאש אלה אל םתתאו ךרד ׃ורכנת 30 ךשחי דיא םויל יכ תורבע םויל ער ׃ולבוי 31 וינפ־לע דיגי־ימ ימ השע־אוהו וכרד ׃ול־םלשי 32 לבוי תורבקל אוהו ׃דוקשי שידג־לעו 33 לחנ יבגר ול־וקתמ םדא־לכ וירחאו ןיא וינפלו ךושמי ׃רפסמ 34 לבה ינומחנת ךיאו םכיתבושתו ׃לעמ־ראשנ
Next Chapter
Share this passage with others: