1 הוהי רבד רשא רבדה ץרא־לא לבב־לא והימרי דיב םידשכ ׃איבנה 2 םיוגב ודיגה סנ־ואשו ועימשהו ודחכת־לא ועימשה לבב הדכלנ ורמא ךדרמ תח לב שיבה ותח היבצע ושיבה ׃הילולג 3 יוג הילע הלע יכ תישי־אוה ןופצמ המשל הצרא־תא הב בשוי היהי־אלו ודנ המהב־דעו םדאמ ׃וכלה 4 תעבו המהה םימיב הוהי־םאנ איהה לארשי־ינב ואבי הדוהי־ינבו המה וכבו ךולה ודחי הוהי־תאו וכלי ׃ושקבי םהיהלא 5 ךרד ולאשי ןויצ ואב םהינפ הנה הוהי־לא וולנו אל םלוע תירב ׃חכשת 6 ימע היה תודבא ןאצ םירה םועתה םהיער רהמ םיבבוש וחכש וכלה העבג־לא ׃םצבר 7 םולכא םהיאצומ־לכ אל ורמא םהירצו ואטח רשא תחת םשאנ קדצ ־הונ הוהיל םהיתובא הוקמו ׃הוהי 8 לבב ךותמ ודנ ואצי םידשכ ץראמו םידותעכ ויהו ׃ןאצ־ינפל 9 ריעמ יכנא הנה יכ לבב־לע הלעמו םילדג םיוג־להק וכרעו ןופצ ץראמ ויצח דכלת םשמ הל אל ליכשמ רובגכ ׃םקיר בושי 10 ללשל םידשכ התיהו ועבשי היללש־לכ ׃הוהי־םאנ 11 יזלעת יכ יחמשת יכ יכ יתלחנ יסש השד הלגעכ ישופת ׃םירבאכ ילהצתו 12 דאמ םכמא השוב הנה םכתדלוי הרפח רבדמ םיוג תירחא ׃הברעו היצ 13 בשת אל הוהי ףצקמ לכ הלכ הממש התיהו םשי לבב־לע רבע ־לע קרשיו ׃היתוכמ־לכ 14 ביבס לבב־לע וכרע ודי תשק יכרד־לכ ולמחת־לא הילא הוהיל יכ ץח־לא ׃האטח 15 ביבס הילע ועירה ולפנ הדי הנתנ וסרהנ היתיושא תמקנ יכ היתומוח הב ומקנה איה הוהי ׃הל־ושע התשע רשאכ 16 לבבמ ערוז ותרכ ריצק תעב לגמ שפתו הנויה ברח ינפמ ונפי ומע־לא שיא ׃וסני וצראל שיאו 17 לארשי הרוזפ הש וחידה תוירא ךלמ ולכא ןושארה ןורחאה הזו רושא רצארדכובנ ומצע ׃לבב ךלמ 18 הוהי רמא־הכ ןכל לארשי יהלא תואבצ ךלמ־לא דקפ יננה וצרא ־לאו לבב ךלמ־לא יתדקפ רשאכ ׃רושא 19 לארשי־תא יתבבשו הערו והונ־לא רהבו ןשבהו למרכה עבשת דעלגהו םירפא ׃ושפנ 20 תעבו םהה םימיב הוהי־םאנ איהה לארשי ןוע־תא שקבי תאטח ־תאו ונניאו הניאצמת אלו הדוהי רשאל חלסא יכ ׃ריאשא 21 הלע םיתרמ ץראה־לע יבשוי־לאו הילע םרחהו ברח דוקפ הוהי ־םאנ םהירחא רשא לככ השעו ׃ךיתיוצ 22 ץראב המחלמ לוק ׃לודג רבשו 23 רבשיו עדגנ ךיא ךיא ץראה־לכ שיטפ לבב המשל התיה ׃םיוגב 24 ךל יתשקי תאו לבב תדכלנ־םגו תאצמנ תעדי אל יכ תשפתנ־םגו ׃תירגתה הוהיב 25 ורצוא־תא הוהי חתפ ומעז ילכ־תא אצויו איה הכאלמ־יכ תואבצ הוהי ינדאל ׃םידשכ ץראב 26 וחתפ ץקמ הל־ואב הולס היסבאמ םימרע־ומכ הומירחהו ׃תיראש הל־יהת־לא 27 ודרי הירפ־לכ וברח םהילע יוה חבטל תע םמוי אב־יכ ׃םתדקפ 28 םיטלפו םיסנ לוק דיגהל לבב ץראמ תמקנ־תא ןויצב תמקנ וניהלא הוהי ׃ולכיה 29 לבב־לא ועימשה תשק יכרד־לכ םיבר ביבס הילע ונח הטילפ ־יהי־לא לככ הלעפכ הל־ומלש הל־ושע התשע רשא הדז הוהי־לא יכ ׃לארשי שודק־לא 30 הירוחב ולפי ןכל ישנא־לכו היתבחרב םויב ומדי התמחלמ ׃הוהי ־םאנ אוהה 31 ןודז ךילא יננה הוהי ינדא־םאנ ךמוי אב יכ תואבצ ׃ךיתדקפ תע 32 לפנו ןודז לשכו םיקמ ול ןיאו וירעב שא יתצהו ׃ויתביבס־לכ הלכאו 33 תואבצ הוהי רמא הכ לארשי־ינב םיקושע ודחי הדוהי־ינבו וקיזחה םהיבש־לכו ׃םחלש ונאמ םב 34 הוהי קזח םלאג ביר ומש תואבצ ןעמל םביר־תא בירי ץראה־תא עיגרה ׃לבב יבשיל זיגרהו 35 םידשכ־לע ברח יבשי־לאו הוהי־םאנ הירש־לאו לבב ׃הימכח־לאו 36 םידבה־לא ברח ברח ולאנו ׃ותחו הירובג־לא 37 ויסוס־לא ברח ובכר־לאו רשא ברעה־לכ־לאו םישנל ויהו הכותב היתרצוא־לא ברח ׃וזזבו 38 הימימ־לא ברח ץרא יכ ושביו םימיאבו איה םילספ ׃וללהתי 39 םייצ ובשי ןכל הב ובשיו םייא־תא בשת־אלו הנעי תונב אלו חצנל דוע רוד־דע ןוכשת ׃רודו 40 םיהלא תכפהמכ הרמע־תאו םדס־תא הינכש־תאו בשי־אל הוהי־םאנ רוגי־אלו שיא םש ׃םדא־ןב הב 41 ןופצמ אב םע הנה םיכלמו לודג יוגו ורעי םיבר ׃ץרא־יתכרימ 42 וקיזחי ןדיכו תשק אלו המה ירזכא םיכ םלוק ומחרי םיסוס־לעו המהי שיאכ ךורע ובכרי ךילע המחלמל ׃לבב־תב 43 לבב־ךלמ עמש וידי ופרו םעמש־תא ליח והתקיזחה הרצ ׃הדלויכ 44 הלעי היראכ הנה ןדריה ןואגמ ןתיא הונ־לא םצורא העגרא־יכ רוחב ימו הילעמ ימ יכ דקפא הילא ינדעוי ימו ינומכ רשא הער הז־ימו ׃ינפל דמעי 45 הוהי־תצע ועמש ןכל לבב־לא ץעי רשא בשח רשא ויתובשחמו םידשכ ץרא־לא םובחסי אל־םא אל־םא ןאצה יריעצ ׃הונ םהילע םישי 46 לבב השפתנ לוקמ הקעזו ץראה השערנ ׃עמשנ םיוגב
Next Chapter
Share this passage with others: