1 היה רשא רבדה תאמ והימרי־לא ׃רמאל הוהי 2 ירבד־תא ועמש םתרבדו תאזה תירבה הדוהי שיא־לא ׃םלשורי יבשי־לעו 3 םהילא תרמאו יהלא הוהי רמא־הכ שיאה רורא לארשי ־תא עמשי אל רשא ׃תאזה תירבה ירבד 4 יתיוצ רשא םויב םכיתובא־תא םתוא־יאיצוה רוכמ םירצמ־ץראמ ועמש רמאל לזרבה םתוא םתישעו ילוקב םכתא הוצא־רשא לככ םעל יל םתייהו םכל היהא יכנאו ׃םיהלאל 5 םיקה ןעמל העובשה־תא יתעבשנ־רשא םהל תתל םכיתובאל שבדו בלח תבז ץרא ןעאו הזה םויכ ׃הוהי ןמא רמאו 6 ילא הוהי רמאיו םירבדה־לכ־תא ארק הדוהי ירעב הלאה םלשורי תוצחבו ירבד־תא ועמש רמאל םתישעו תאזה תירבה ׃םתוא 7 יתדעה דעה יכ םויב םכיתובאב ץראמ םתוא יתולעה םויה־דעו םירצמ דעהו םכשה הזה ׃ילוקב ועמש רמאל 8 וטה־אלו ועמש אלו שיא וכליו םנזא־תא ערה םבל תורירשב םהילע איבאו ירבד־לכ־תא תאזה־תירבה תושעל יתיוצ־רשא ׃ושע אלו 9 ילא הוהי רמאיו שיאב רשק־אצמנ יבשיבו הדוהי ׃םלשורי 10 םתובא תנוע־לע ובש ונאמ רשא םינשארה ירבד־תא עומשל ירחא וכלה המהו םדבעל םירחא םיהלא לארשי־תיב ורפה הדוהי תיבו יתרכ רשא יתירב־תא ׃םתובא־תא 11 הוהי רמא הכ ןכל םהילא איבמ יננה ולכוי־אל רשא הער וקעזו הנממ תאצל עמשא אלו ילא ׃םהילא 12 הדוהי ירע וכלהו םלשורי יבשיו םיהלאה־לא וקעזו םהל םירטקמ םה רשא ועישוי־אל עשוהו ׃םתער תעב םהל 13 ויה ךירע רפסמ יכ רפסמו הדוהי ךיהלא םתמש םלשורי תוצח תשבל תוחבזמ ׃לעבל רטקל תוחבזמ 14 ללפתת־לא התאו הזה םעה־דעב הנר םדעב אשת־לאו ינניא יכ הלפתו ילא םארק תעב עמש ׃םתער דעב 15 יתיבב ידידיל המ התמזמה התושע שדק־רשבו םיברה יכ ךילעמ ורבעי ׃יזלעת זא יכתער 16 הפי ןנער תיז הוהי ארק ראת־ירפ הלומה לוקל ךמש הילע שא תיצה הלדג ׃ויתוילד וערו 17 עטונה תואבצ הוהיו הער ךילע רבד ךתוא תער ללגב תיבו לארשי־תיב םהל ושע רשא הדוהי רטקל ינסעכהל ׃לעבל 18 ינעידוה הוהיו ינתיארה זא העדאו ׃םהיללעמ 19 ףולא שבככ ינאו חובטל לבוי ילע־יכ יתעדי־אלו תובשחמ ובשח ומחלב ץע התיחשנ םייח ץראמ ונתרכנו ׃דוע רכזי־אל ומשו 20 טפש תואבצ הוהיו בלו תוילכ ןחב קדצ יכ םהמ ךתמקנ הארא יתילג ךילא ׃יביר־תא 21 הוהי רמא־הכ ןכל תותנע ישנא־לע ךשפנ־תא םישקבמה םשב אבנת אל רמאל תומת אלו הוהי ׃ונדיב 22 הוהי רמא הכ ןכל דקפ יננה תואבצ םירוחבה םהילע םהינב ברחב ותמי ותמי םהיתונבו ׃בערב 23 היהת אל תיראשו הער איבא־יכ םהל תנש תותנע ישנא־לא ׃םתדקפ
Next Chapter
Share this passage with others: