1 ךשחת־לא ןורגב ארק ךלוק םרה רפושכ םעשפ ימעל דגהו ׃םתאטח בקעי תיבלו 2 םוי םוי יתואו יכרד תעדו ןושרדי יוגכ ןוצפחי השע הקדצ־רשא אל ויהלא טפשמו ינולאשי בזע תברק קדצ־יטפשמ ׃ןוצפחי םיהלא 3 תיאר אלו ונמצ המל אלו ונשפנ ונינע םכמצ םויב ןה עדת ץפח־ואצמת ׃ושגנת םכיבצע־לכו 4 הצמו בירל ןה תוכהלו ומוצת עשר ףרגאב םויכ ומוצת־אל םורמב עימשהל ׃םכלוק 5 םוצ היהי הזכה תונע םוי והרחבא ףכלה ושפנ םדא קשו ושאר ןמגאכ הזלה עיצי רפאו םויו םוצ־ארקת ׃הוהיל ןוצר 6 םוצ הז אולה תובצרח חתפ והרחבא תודגא רתה עשר םיצוצר חלשו הטומ הטומ־לכו םישפח ׃וקתנת 7 בערל סרפ אולה םיינעו ךמחל תיב איבת םידורמ םרע הארת־יכ אל ךרשבמו ותיסכו ׃םלעתת 8 ךרוא רחשכ עקבי זא חמצת הרהמ ךתכראו ךקדצ ךינפל ךלהו ׃ךפסאי הוהי דובכ 9 הוהיו ארקת זא רמאיו עושת הנעי ריסת־םא יננה חלש הטומ ךכותמ ׃ןוא־רבדו עבצא 10 ךשפנ בערל קפתו עיבשת הנענ שפנו ךרוא ךשחב חרזו ׃םירהצכ ךתלפאו 11 דימת הוהי ךחנו תוחצחצב עיבשהו ךיתמצעו ךשפנ ןגכ תייהו ץילחי םימ אצומכו הור ובזכי־אל רשא ׃וימימ 12 תוברח ךממ ונבו ידסומ םלוע םמוקת רודו־רוד ץרפ רדג ךל ארקו ׃תבשל תוביתנ בבשמ 13 ךלגר תבשמ בישת־םא םויב ךיצפח תושע תבשל תארקו ישדק הוהי שודקל גנע תושעמ ותדבכו דבכמ ךצפח אוצממ ךיכרד ׃רבד רבדו 14 הוהי־לע גנעתת זא יתומב־לע ךיתבכרהו תלחנ ךיתלכאהו ץרא יפ יכ ךיבא בקעי ׃רבד הוהי
Next Chapter
Share this passage with others: