1 ןיאו דבא קידצה בל־לע םש שיא םיפסאנ דסח־ישנאו ־יכ ןיבמ ןיאב ףסאנ הערה ינפמ ׃קידצה 2 וחוני םולש אובי ךלה םתובכשמ־לע ׃וחכנ 3 ינב הנה־וברק םתאו ףאנמ ערז הננע ׃הנזתו 4 וגנעתת ימ־לע הפ וביחרת ימ־לע ןושל וכיראת עשפ־ידלי םתא־אולה ׃רקש ערז 5 תחת םילאב םימחנה יטחש ןנער ץע־לכ תחת םילחנב םידליה ׃םיעלסה יפעס 6 םה ךקלח לחנ־יקלחב םהל־םג ךלרוג םה תילעה ךסנ תכפש הלא לעה החנמ ׃םחנא 7 אשנו הבג־רה לע םש־םג ךבכשמ תמש ׃חבז חבזל תילע 8 הזוזמהו תלדה רחאו יכ ךנורכז תמש ילעתו תילג יתאמ ךבכשמ תבחרה תבהא םהמ ךל־תרכתו ׃תיזח די םבכשמ 9 ןמשב ךלמל ירשתו ךיחקר יברתו ךירצ יחלשתו יליפשתו קחרמ־דע ׃לואש ־דע 10 אל תעגי ךכרד ברב ךדי תיח שאונ תרמא אל ןכ־לע תאצמ ׃תילח 11 תגאד ימ־תאו יבזכת יכ יאריתו תרכז אל יתואו אלה ךבל־לע תמש־אל םלעמו השחמ ינא ׃יארית אל יתואו 12 ךתקדצ דיגא ינא אלו ךישעמ־תאו ׃ךוליעוי 13 ךליצי ךקעזב םלכ־תאו ךיצובק לבה־חקי חור־אשי ־לחני יב הסוחהו שרייו ץרא ׃ישדק־רה 14 ולס־ולס רמאו ומירה ךרד־ונפ ׃ימע ךרדמ לושכמ 15 אשנו םר רמא הכ יכ ומש שודקו דע ןכש ןוכשא שודקו םורמ חור־לפשו אכד־תאו םילפש חור תויחהל בל תויחהלו ׃םיאכדנ 16 בירא םלועל אל יכ ףוצקא חצנל אלו ינפלמ חור־יכ ינא תומשנו ףוטעי ׃יתישע 17 יתפצק ועצב ןועב ףצקאו רתסה והכאו ךרדב בבוש ךליו ׃ובל 18 יתיאר ויכרד והחנאו והאפראו ול םימחנ םלשאו ׃וילבאלו 19 םיתפש בונ ארוב קוחרל םולש םולש הוהי רמא בורקלו ׃ויתאפרו 20 שרגנ םיכ םיעשרהו לכוי אל טקשה יכ שפר וימימ ושרגיו ׃טיטו 21 יהלא רמא םולש ןיא ׃םיעשרל
Next Chapter
Share this passage with others: