1 וכל אמצ־לכ יוה ול־ןיא רשאו םימל ורבש וכל ףסכ ורבש וכלו ולכאו אולבו ףסכ־אולב ׃בלחו ןיי ריחמ 2 ףסכ־ולקשת המל םכעיגיו םחל־אולב ועמש העבשל אולב ־ולכאו ילא עומש ןשדב גנעתתו בוט ׃םכשפנ 3 וכלו םכנזא וטה יחתו ועמש ילא םכל התרכאו םכשפנ ידסח םלוע תירב ׃םינמאנה דוד 4 םימואל דע ןה הוצמו דיגנ ויתתנ ׃םימאל 5 עדת־אל יוג ןה יוגו ארקת ךילא ךועדי־אל הוהי ןעמל וצורי שודקלו ךיהלא ׃ךראפ יכ לארשי 6 ואצמהב הוהי ושרד ותויהב והארק ׃בורק 7 וכרד עשר בזעי ויתבשחמ ןוא שיאו הוהי־לא בשיו ־לאו והמחריו הברי־יכ וניהלא ׃חולסל 8 יתובשחמ אל יכ אלו םכיתובשחמ םאנ יכרד םכיכרד ׃הוהי 9 ץראמ םימש והבג־יכ יכרד והבג ןכ יתבשחמו םכיכרדמ ׃םכיתבשחממ 10 םשגה דרי רשאכ יכ םימשה־ןמ גלשהו יכ בושי אל המשו ץראה ־תא הורה־םא החימצהו הדילוהו ערזל ערז ןתנו ׃לכאל םחלו 11 רשא ירבד היהי ןכ בושי־אל יפמ אצי יכ םקיר ילא רשא־תא השע־םא רשא חילצהו יתצפח ׃ויתחלש 12 ואצת החמשב־יכ ןולבות םולשבו תועבגהו םירהה הנר םכינפל וחצפי הדשה יצע־לכו ׃ףכ־ואחמי 13 הלעי ץוצענה תחת דפרסה תחת שורב היהו סדה הלעי תואל םשל הוהיל ׃תרכי אל םלוע
Next Chapter
Share this passage with others: