1 ילא םייא ועמש םימאל ובישקהו ןטבמ הוהי קוחרמ ימא יעממ ינארק ׃ימש ריכזה 2 הדח ברחכ יפ םשיו ינאיבחה ודי לצב רורב ץחל ינמישיו ׃ינריתסה ותפשאב 3 התא־ידבע יל רמאיו ךב־רשא לארשי ׃ראפתא 4 קירל יתרמא ינאו לבהו והתל יתעגי ןכא יתילכ יחכ הוהי־תא יטפשמ ׃יהלא־תא יתלעפו 5 הוהי רמא התעו ול דבעל ןטבמ ירצי וילא בקעי בבושל ףסאי אל לארשיו הוהי יניעב דבכאו ׃יזע היה יהלאו 6 ךתויהמ לקנ רמאיו םיקהל דבע יל בקעי יטבש־תא לארשי יריצנו רואל ךיתתנו בישהל יתעושי תויהל םיוג ׃ץראה הצק־דע 7 לאג הוהי־רמא הכ ושודק לארשי בעתמל שפנ־הזבל םילשמ דבעל יוג ומקו וארי םיכלמ ןעמל ווחתשיו םירש שדק ןמאנ רשא הוהי ׃ךרחביו לארשי 8 תעב הוהי רמא הכ םויבו ךיתינע ןוצר ךיתרזע העושי תירבל ךנתאו ךרצאו ץרא םיקהל םע תולחנ ליחנהל ׃תוממש 9 ואצ םירוסאל רמאל ולגה ךשחב רשאל וערי םיכרד־לע םייפש־לכבו ׃םתיערמ 10 אלו ובערי אל ברש םכי־אלו ואמצי םמחרמ־יכ שמשו יעובמ־לעו םגהני ׃םלהני םימ 11 ךרדל ירה־לכ יתמשו ׃ןומרי יתלסמו 12 קוחרמ הלא־הנה הלא־הנהו ואבי הלאו םימו ןופצמ ׃םיניס ץראמ 13 יליגו םימש ונר םירה וחצפי ץרא הוהי םחנ־יכ הנר ׃םחרי וינעו ומע 14 ינבזע ןויצ רמאתו ׃ינחכש ינדאו הוהי 15 הלוע השא חכשתה הנטב־ןב םחרמ הנחכשת הלא־םג ׃ךחכשא אל יכנאו 16 ךיתקח םיפכ־לע ןה ׃דימת ידגנ ךיתמוח 17 ךיסרהמ ךינב ורהמ ׃ואצי ךממ ךיברחמו 18 ךיניע ביבס־יאש וצבקנ םלכ יארו ינא־יח ךל־ואב םלכ יכ הוהי־םאנ ישבלת ידעכ ׃הלככ םירשקתו 19 ךיתממשו ךיתברח יכ יכ ךיתסרה ץראו בשוימ ירצת התע ׃ךיעלבמ וקחרו 20 ךינזאב ורמאי דוע יל־רצ ךילכש ינב יל־השג םוקמה ׃הבשאו 21 ימ ךבבלב תרמאו הלא־תא יל־דלי הלוכש ינאו הרוסו הלג הדומלגו ןה לדג ימ הלאו ידבל יתראשנ ינא ׃םה הפיא הלא 22 הוהי ינדא רמא־הכ םיוג־לא אשא הנה םירא םימע־לאו ידי ךינב ואיבהו יסנ ךיתנבו ןצחב ׃הנאשנת ףתכ־לע 23 ךינמא םיכלמ ויהו ךיתקינימ םהיתורשו ווחתשי ץרא םיפא ךילגר רפעו ךל תעדיו וכחלי רשא הוהי ינא־יכ ׃יוק ושבי־אל 24 חוקלמ רובגמ חקיה קידצ יבש־םאו ׃טלמי 25 הוהי רמא הכ־יכ חקי רובג יבש־םג טלמי ץירע חוקלמו יכנא ךבירי־תאו ךינב־תאו בירא ׃עישוא יכנא 26 ךינומ־תא יתלכאהו סיסעכו םרשב־תא ועדיו ןורכשי םמד ינא יכ רשב־לכ ךלאגו ךעישומ הוהי ׃בקעי ריבא
Next Chapter
Share this passage with others: