1 בקעי עמש התעו יתרחב לארשיו ידבע ׃וב 2 ךשע הוהי רמא־הכ ךרזעי ןטבמ ךרציו בקעי ידבע ארית־לא ׃וב יתרחב ןורשיו 3 אמצ־לע םימ־קצא יכ השבי־לע םילזנו ךערז־לע יחור קצא ־לע יתכרבו ׃ךיאצאצ 4 ריצח ןיבב וחמצו םיברעכ ׃םימ־ילבי־לע 5 ינא הוהיל רמאי הז בקעי־םשב ארקי הזו ודי בתכי הזו לארשי םשבו הוהיל ׃הנכי 6 הוהי רמא־הכ ולאגו לארשי־ךלמ ינא תואבצ הוהי ןורחא ינאו ןושאר ןיא ידעלבמו ׃םיהלא 7 ארקי ינומכ־ימו יל הכרעיו הדיגיו םלוע־םע ימושמ הנאבת רשאו תויתאו ׃ומל ודיגי 8 והרת־לאו ודחפת־לא ךיתעמשה זאמ אלה ידע םתאו יתדגהו ידעלבמ הולא שיה רוצ ןיאו ׃יתעדי־לב 9 והת םלכ לספ־ירצי םהידומחו םהידעו וליעוי־לב ־לבו וארי־לב המה ׃ושבי ןעמל ועדי 10 לספו לא רצי־ימ ׃ליעוה יתלבל ךסנ 11 ושבי וירבח־לכ ןה םדאמ המה םישרחו ודמעי םלכ וצבקתי ׃דחי ושבי ודחפי 12 דצעמ לזרב שרח תובקמבו םחפב לעפו והלעפיו והרצי בער ־םג וחכ עורזב התש־אל חכ ןיאו ׃ףעייו םימ 13 וק הטנ םיצע שרח והשעי דרשב והראתי הגוחמבו תועצקמב והשעיו והראתי תראפתכ שיא תינבתכ ׃תיב תבשל םדא 14 םיזרא ול־תרכל ןולאו הזרת חקיו רעי־יצעב ול־ץמאיו םשגו ןרא עטנ ׃לדגי 15 רעבל םדאל היהו םחיו םהמ חקיו םחל הפאו קישי־ףא וחתשיו לא־לעפי־ףא לספ והשע ׃ומל־דגסיו 16 שא־ומב ףרש ויצח לכאי רשב ויצח־לע עבשיו ילצ הלצי חאה רמאיו םחי־ףא ׃רוא יתיאר יתומח 17 השע לאל ותיראשו ול־דוגסי ולספל ללפתיו וחתשיו ינליצה רמאיו וילא ׃התא ילא יכ 18 וניבי אלו ועדי אל תוארמ חט יכ ליכשהמ םהיניע ׃םתבל 19 ובל־לא בישי־אלו הנובת־אלו תעד אלו יתפרש ויצח רמאל יתיפא ףאו שא־ומב הלצא םחל וילחג־לע ורתיו לכאו רשב לובל השעא הבעותל ׃דוגסא ץע 20 לתוה בל רפא הער ליצי־אלו והטה רמאי אלו ושפנ־תא ׃ינימיב רקש אולה 21 בקעי הלא־רכז יכ לארשיו ךיתרצי התא־ידבע לארשי התא יל־דבע ׃ינשנת אל 22 ךיעשפ בעכ יתיחמ ךיתואטח ןנעכו יכ ילא הבוש ׃ךיתלאג 23 השע־יכ םימש ונר תויתחת ועירה הוהי הנר םירה וחצפ ץרא וב ץע ־לכו רעי בקעי הוהי לאג־יכ ׃ראפתי לארשיבו 24 ךלאג הוהי רמא־הכ יכנא ןטבמ ךרציו הטנ לכ השע הוהי עקר ידבל םימש ׃יתא ימ ץראה 25 םידב תותא רפמ בישמ ללוהי םימסקו םתעדו רוחא םימכח ׃לכשי 26 ודבע רבד םיקמ םילשי ויכאלמ תצעו בשות םלשוריל רמאה הדוהי ירעלו היתוברחו הנינבת ׃םמוקא 27 יברח הלוצל רמאה ׃שיבוא ךיתרהנו 28 יער שרוכל רמאה םלשי יצפח־לכו םלשוריל רמאלו ׃דסות לכיהו הנבת
Next Chapter
Share this passage with others: