1 הלח םהה םימיב אוביו תומל והיקזח והיעשי וילא איבנה ץומא־ןב רמא־הכ וילא רמאיו יכ ךתיבל וצ הוהי ׃היחת אלו התא תמ 2 וינפ והיקזח בסיו ללפתיו ריקה־לא ׃הוהי־לא 3 הוהי הנא רמאיו רשא תא אנ־רכז ךינפל יתכלהתה םלש בלבו תמאב ךיניעב בוטהו והיקזח ךביו יתישע ׃לודג יכב 4 הוהי־רבד יהיו ׃רמאל והיעשי־לא 5 תרמאו ךולה רמא־הכ והיקזח־לא דוד יהלא הוהי יתעמש ךיבא יתיאר ךתלפת־תא יננה ךתעמד־תא שמח ךימי־לע ףסוי ׃הנש הרשע 6 רושא־ךלמ ףכמו ריעה תאו ךליצא יתונגו תאזה ׃תאזה ריעה־לע 7 תאמ תואה ךל־הזו השעי רשא הוהי הזה רבדה־תא הוהי ׃רבד רשא 8 לצ־תא בישמ יננה הדרי רשא תולעמה שמשב זחא תולעמב תולעמ רשע תינרחא רשע שמשה בשתו רשא תולעמב תולעמ ׃הדרי 9 והיקזחל בתכמ ותלחב הדוהי־ךלמ ׃וילחמ יחיו 10 ימדב יתרמא ינא ירעשב הכלא ימי רתי יתדקפ לואש ׃יתונש 11 הי הארא־אל יתרמא םייחה ץראב הי דוע םדא טיבא־אל ׃לדח יבשוי־םע 12 הלגנו עסנ ירוד יער להאכ ינמ ייח גראכ יתדפק םוימ ינעצבי הלדמ ׃ינמילשת הליל־דע 13 יראכ רקב־דע יתיוש יתומצע־לכ רבשי ןכ הליל־דע םוימ ׃ינמילשת 14 ןכ רוגע סוסכ הנויכ הגהא ףצפצא םורמל יניע ולד יל־הקשע ינדא ׃ינברע 15 יל־רמאו רבדא־המ הדדא השע אוהו רמ־לע יתונש־לכ ׃ישפנ 16 ויחי םהילע ינדא יחור ייח ןהב־לכלו ׃יניחהו ינמילחתו 17 יל־רמ םולשל הנה ישפנ תקשח התאו רמ תכלשה יכ ילב תחשמ ׃יאטח־לכ ךוג ירחא 18 ךדות לואש אל יכ ךללהי תומ ורבשי־אל רוב־ידרוי ׃ךתמא־לא 19 ךדוי אוה יח יח בא םויה ינומכ עידוי םינבל ׃ךתמא־לא 20 ינעישוהל הוהי ןגננ יתונגנו ונייח ימי־לכ ׃הוהי תיב־לע 21 ואשי והיעשי רמאיו וחרמיו םינאת תלבד ׃יחיו ןיחשה־לע 22 המ והיקזח רמאיו תיב הלעא יכ תוא ׃הוהי
Next Chapter
Share this passage with others: