1 ךלמ־ךלמי קדצל ןה טפשמל םירשלו ׃ורשי 2 שיא־היהו רתסו חור־אבחמכ םימ־יגלפכ םרז דבכ־עלס לצכ ןויצב ׃הפיע ץראב 3 יניע הניעשת אלו םיעמש ינזאו םיאר ׃הנבשקת 4 ןיבי םירהמנ בבלו םיגלע ןושלו תעדל ׃תוחצ רבדל רהמת 5 לבנל דוע ארקי־אל אל יליכלו בידנ ׃עוש רמאי 6 רבדי הלבנ לבנ יכ ןוא־השעי ובלו רבדלו ףנח תושעל העות הוהי־לא בער שפנ קירהל ׃ריסחי אמצ הקשמו 7 םיער וילכ ילכו לבחל ץעי תומז אוה רקש־ירמאב םיונע ׃טפשמ ןויבא רבדבו 8 ץעי תובידנ בידנו תובידנ־לע אוהו ׃םוקי 9 הנמק תוננאש םישנ תונב ילוק הנעמש הנזאה תוחטב ׃יתרמא 10 הנש־לע םימי יכ תוחטב הנזגרת ילב ףסא ריצב הלכ ׃אובי 11 הזגר תוננאש ודרח הרעו הטשפ תוחטב ׃םיצלח־לע הרוגחו 12 םידפס םידש־לע ןפג־לע דמח־ידש־לע ׃הירפ 13 ץוק ימע תמדא לע יכ הלעת רימש שושמ יתב־לכ־לע ׃הזילע הירק 14 ןומה שטנ ןומרא־יכ ןחבו לפע בזע ריע תורעמ דעב היה שושמ םלוע־דע ׃םירדע הערמ םיארפ 15 חור ונילע הרעי־דע רבדמ היהו םורממ רעיל למרכו למרכל ׃בשחי 16 טפשמ רבדמב ןכשו ׃בשת למרכב הקדצו 17 הקדצה השעמ היהו הקדצה תדבעו םולש חטבו טקשה ׃םלוע־דע 18 הונב ימע בשיו תונכשמבו םולש תחונמבו םיחטבמ ׃תוננאש 19 רעיה תדרב דרבו ׃ריעה לפשת הלפשבו 20 יערז םכירשא יחלשמ םימ־לכ־לע ׃רומחהו רושה־לגר
Next Chapter
Share this passage with others: