1 הדמעא יתרמשמ־לע רוצמ־לע הבציתאו תוארל הפצאו המו יב־רבדי־המ ׃יתחכות־לע בישא 2 רמאיו הוהי יננעיו ראבו ןוזח בותכ ןעמל תוחלה־לע ׃וב ארוק ץורי 3 דעומל ןוזח דוע יכ בזכי אלו ץקל חפיו ול־הכח המהמתי־םא אל אבי אב־יכ ׃רחאי 4 הרשי־אל הלפע הנה קידצו וב ושפנ ׃היחי ותנומאב 5 דגוב ןייה־יכ ףאו הוני אלו ריהי רבג לואשכ ביחרה רשא תומכ אוהו ושפנ ףסאיו עבשי אלו םיוגה־לכ וילא וילא ץבקיו ׃םימעה־לכ 6 וילע םלכ הלא־אולה הצילמו ואשי לשמ רמאיו ול תודיח ול ־אל הברמה יוה דיבכמו יתמ־דע ׃טיטבע וילע 7 ומוקי עתפ אולה וצקיו ךיכשנ תייהו ךיעזעזמ ׃ומל תוסשמל 8 םיוג תולש התא יכ רתי־לכ ךולשי םיבר םדא ימדמ םימע הירק ץרא־סמחו ׃הב יבשי־לכו 9 ער עצב עצב יוה םורמב םושל ותיבל ׃ער־ףכמ לצנהל ונק 10 ךתיבל תשב תצעי םיבר םימע־תוצק ׃ךשפנ אטוחו 11 קעזת ריקמ ןבא־יכ ׃הננעי ץעמ סיפכו 12 םימדב ריע הנב יוה ׃הלועב הירק ןנוכו 13 הוהי תאמ הנה אולה םימע ועגייו תואבצ םימאלו שא־ידב ׃ופעי קיר־ידב 14 תעדל ץראה אלמת יכ םימכ הוהי דובכ־תא ׃םי־לע וסכי 15 והער הקשמ יוה רכש ףאו ךתמח חפסמ טיבה ןעמל ׃םהירועמ־לע 16 דובכמ ןולק תעבש לרעהו התא־םג התש סוכ ךילע בוסת ןולקיקו הוהי ןימי ׃ךדובכ־לע 17 ךסכי ןונבל סמח יכ ןתיחי תומהב דשו ץרא־סמחו םדא ימדמ יבשי ־לכו הירק ׃הב 18 יכ לספ ליעוה־המ הכסמ ורצי ולספ חטב יכ רקש הרומו וילע ורצי רצי םילילא תושעל ׃םימלא 19 הציקה ץעל רמא יוה םמוד ןבאל ירוע אוה־הנה הרוי אוה ףסכו בהז שופת ןיא חור־לכו ׃וברקב 20 ושדק לכיהב הוהיו ׃ץראה־לכ וינפמ סה
Next Chapter
Share this passage with others: