1 םירבדה ירחא יהיו ףסויל רמאיו הלאה חקיו הלח ךיבא הנה ומע וינב ינש־תא השנמ־תא ׃םירפא־תאו 2 רמאיו בקעיל דגיו אב ףסוי ךנב הנה לארשי קזחתיו ךילא ׃הטמה ־לע בשיו 3 בקעי רמאיו ידש לא ףסוי־לא זולב ילא־הארנ ךרביו ןענכ ץראב ׃יתא 4 יננה ילא רמאיו ךתיברהו ךרפמ םימע להקל ךיתתנו ץראה־תא יתתנו ךירחא ךערזל תאזה ׃םלוע תזחא 5 ךינב־ינש התעו ץראב ךל םידלונה ךילא יאב־דע םירצמ םה־יל המירצמ השנמו םירפא ןועמשו ןבוארכ ׃יל־ויהי 6 תדלוה־רשא ךתדלומו לע ויהי ךל םהירחא וארקי םהיחא םש ׃םתלחנב 7 ןדפמ יאבב ינאו ץראב לחר ילע התמ דועב ךרדב ןענכ אבל ץרא־תרבכ םש הרבקאו התרפא תיב אוה תרפא ךרדב ׃םחל 8 ינב־תא לארשי אריו רמאיו ףסוי ׃הלא־ימ 9 ףסוי רמאיו םה ינב ויבא־לא םיהלא יל־ןתנ־רשא אנ־םחק רמאיו הזב ׃םכרבאו ילא 10 ודבכ לארשי יניעו לכוי אל ןקזמ םתא שגיו תוארל םהל קשיו וילא ׃םהל קבחיו 11 לארשי רמאיו ךינפ האר ףסוי־לא הנהו יתללפ אל םג םיהלא יתא הארה ׃ךערז־תא 12 םתא ףסוי אצויו וחתשיו ויכרב םעמ ׃הצרא ויפאל 13 ףסוי חקיו םירפא־תא םהינש־תא לאמשמ ונימיב השנמ־תאו לארשי ןימימ ולאמשב ׃וילא שגיו לארשי 14 לארשי חלשיו תשיו ונימי־תא אוהו םירפא שאר־לע ולאמש־תאו ריעצה לכש השנמ שאר־לע השנמ יכ וידי־תא ׃רוכבה 15 ףסוי־תא ךרביו רשא םיהלאה רמאיו וינפל יתבא וכלהתה קחציו םהרבא יתא הערה םיהלאה םויה־דע ידועמ ׃הזה 16 יתא לאגה ךאלמה ךרבי ער־לכמ ארקיו םירענה־תא יתבא םשו ימש םהב וגדיו קחציו םהרבא ׃ץראה ברקב ברל 17 תישי־יכ ףסוי אריו ונימי־די ויבא עריו םירפא שאר־לע ךמתיו ויניעב התא ריסהל ויבא־די םירפא־שאר לעמ ׃השנמ שאר־לע 18 ףסוי רמאיו יבא ןכ־אל ויבא־לא םיש רכבה הז־יכ ׃ושאר־לע ךנימי 19 רמאיו ויבא ןאמיו יתעדי ינב יתעדי םעל־היהי אוה־םג לדגי אוה־םגו ןטקה ויחא םלואו וערזו ונממ לדגי ׃םיוגה־אלמ היהי 20 אוהה םויב םכרביו ךרבי ךב רומאל ךמשי רמאל לארשי םירפאכ םיהלא םשיו השנמכו ינפל םירפא־תא ׃השנמ 21 לארשי רמאיו יכנא הנה ףסוי־לא םיהלא היהו תמ םכתא בישהו םכמע ׃םכיתבא ץרא־לא 22 םכש ךל יתתנ ינאו רשא ךיחא־לע דחא ירמאה דימ יתחקל ׃יתשקבו יברחב
Next Chapter
Share this passage with others: