1 םיתנש ץקמ יהיו םלח הערפו םימי ׃ראיה־לע דמע הנהו 2 תלע ראיה־ןמ הנהו תופי תורפ עבש רשב תאירבו הארמ ׃וחאב הניערתו 3 תורפ עבש הנהו ןהירחא תולע תורחא הארמ תוער ראיה־ןמ הנדמעתו רשב תוקדו תפש־לע תורפה לצא ׃ראיה 4 תורפה הנלכאתו תקדו הארמה תוער תורפה עבש תא רשבה תאירבהו הארמה תפי ׃הערפ ץקייו 5 תינש םלחיו ןשייו םילבש עבש הנהו דחא הנקב תולע ׃תובטו תואירב 6 םילבש עבש הנהו םידק תפודשו תוקד ׃ןהירחא תוחמצ 7 םילבשה הנעלבתו עבש תא תוקדה תואירבה םילבשה ץקייו תואלמהו ׃םולח הנהו הערפ 8 םעפתו רקבב יהיו ארקיו חלשיו וחור םירצמ ימטרח־לכ־תא הימכח ־לכ־תאו םהל הערפ רפסיו רתופ־ןיאו ומלח־תא ׃הערפל םתוא 9 םיקשמה רש רבדיו רמאל הערפ־תא ריכזמ ינא יאטח־תא ׃םויה 10 וידבע־לע ףצק הערפ רמשמב יתא ןתיו יתא םיחבטה רש תיב ׃םיפאה רש תאו 11 הלילב םולח המלחנו שיא אוהו ינא דחא ומלח ןורתפכ ׃ונמלח 12 ירבע רענ ונתא םשו םיחבטה רשל דבע ול־רפסנו ־תא ונל־רתפיו ומלחכ שיא וניתמלח ׃רתפ 13 ונל־רתפ רשאכ יהיו בישה יתא היה ןכ ׃הלת ותאו ינכ־לע 14 ארקיו הערפ חלשיו והציריו ףסוי־תא חלגיו רובה־ןמ אביו ויתלמש ףלחיו ׃הערפ־לא 15 הערפ רמאיו םולח ףסוי־לא ןיא רתפו יתמלח יתעמש ינאו ותא עמשת רמאל ךילע ׃ותא רתפל םולח 16 הערפ־תא ףסוי ןעיו םיהלא ידעלב רמאל םולש־תא הנעי ׃הערפ 17 הערפ רבדיו ימלחב ףסוי־לא תפש־לע דמע יננה ׃ראיה 18 תלע ראיה־ןמ הנהו תואירב תורפ עבש ראת תפיו רשב ׃וחאב הניערתו 19 תורפ־עבש הנהו ןהירחא תולע תורחא ראת תוערו תולד רשב תוקרו דאמ הנהכ יתיאר־אל םירצמ ץרא־לכב ׃ערל 20 תורפה הנלכאתו תא תוערהו תוקרה תונשארה תורפה עבש ׃תאירבה 21 הנברק־לא הנאבתו ואב־יכ עדונ אלו ןהיארמו הנברק־לא הלחתב רשאכ ער ׃ץקיאו 22 הנהו ימלחב אראו תלע םילבש עבש תאלמ דחא הנקב ׃תובטו 23 םילבש עבש הנהו תופדש תוקד תומנצ תוחמצ םידק ׃םהירחא 24 םילבשה ןעלבתו עבש תא תקדה רמאו תובטה םילבשה ןיאו םימטרחה־לא ׃יל דיגמ 25 ףסוי רמאיו הערפ םולח הערפ־לא רשא תא אוה דחא דיגה השע םיהלאה ׃הערפל 26 עבש תבטה תרפ עבש עבשו הנה םינש עבש תבטה םילבשה דחא םולח הנה םינש ׃אוה 27 תוקרה תורפה עבשו ןהירחא תלעה תערהו עבשו הנה םינש עבש תוקרה םילבשה ויהי םידקה תופדש ׃בער ינש עבש 28 רשא רבדה אוה רשא הערפ־לא יתרבד הארה השע םיהלאה ׃הערפ־תא 29 תואב םינש עבש הנה ץרא־לכב לודג עבש ׃םירצמ 30 בער ינש עבש ומקו חכשנו ןהירחא ץראב עבשה־לכ בערה הלכו םירצמ ׃ץראה־תא 31 עבשה עדוי־אלו בערה ינפמ ץראב ןכ־ירחא אוהה ׃דאמ אוה דבכ־יכ 32 םולחה תונשה לעו םימעפ הערפ־לא םעמ רבדה ןוכנ־יכ רהממו םיהלאה ׃ותשעל םיהלאה 33 שיא הערפ ארי התעו והתישיו םכחו ןובנ ׃םירצמ ץרא־לע 34 דקפיו הערפ השעי ץראה־לע םידקפ םירצמ ץרא־תא שמחו ׃עבשה ינש עבשב 35 לכא־לכ־תא וצבקיו תאבה תובטה םינשה רב־ורבציו הלאה לכא הערפ־די תחת ׃ורמשו םירעב 36 ןודקפל לכאה היהו ינש עבשל ץראל ןייהת רשא בערה ־אלו םירצמ ץראב ׃בערב ץראה תרכת 37 יניעב רבדה בטייו יניעבו הערפ ׃וידבע־לכ 38 הערפ רמאיו אצמנה וידבע־לא חור רשא שיא הזכ ׃וב םיהלא 39 הערפ רמאיו ירחא ףסוי־לא ךתוא םיהלא עידוה תאז־לכ־תא םכחו ןובנ־ןיא ׃ךומכ 40 יתיב־לע היהת התא קשי ךיפ־לעו אסכה קר ימע־לכ ׃ךממ לדגא 41 הערפ רמאיו יתתנ האר ףסוי־לא ץרא־לכ לע ךתא ׃םירצמ 42 הערפ רסיו ודי לעמ ותעבט־תא די־לע התא ןתיו ותא שבליו ףסוי דבר םשיו שש־ידגב ׃וראוצ־לע בהזה 43 תבכרמב ותא בכריו ול־רשא הנשמה ךרבא וינפל וארקיו לע ותא ןותנו ׃םירצמ ץרא־לכ 44 הערפ רמאיו הערפ ינא ףסוי־לא םירי־אל ךידעלבו ־תאו ודי־תא שיא ץרא־לכב ולגר ׃םירצמ 45 הערפ ארקיו חנעפ תנפצ ףסוי־םש תנסא־תא ול־ןתיו ןהכ ערפ יטופ־תב ףסוי אציו השאל ןא ׃םירצמ ץרא־לע 46 םישלש־ןב ףסויו ינפל ודמעב הנש םירצמ־ךלמ הערפ ינפלמ ףסוי אציו רבעיו הערפ ׃םירצמ ץרא־לכב 47 עבשב ץראה שעתו ׃םיצמקל עבשה ינש 48 לכא־לכ־תא ץבקיו ויה רשא םינש עבש םירצמ ץראב םירעב לכא־ןתיו רשא ריעה־הדש לכא ןתנ היתביבס ׃הכותב 49 רב ףסוי רבציו דאמ הברה םיה לוחכ רפסל לדח־יכ דע ׃רפסמ ןיא־יכ 50 ינש דלי ףסוילו אובת םרטב םינב רשא בערה תנש ־תב תנסא ול־הדלי ׃ןוא ןהכ ערפ יטופ 51 םש־תא ףסוי ארקיו השנמ רוכבה םיהלא ינשנ־יכ תאו ילמע־לכ־תא ׃יבא תיב ־לכ 52 ארק ינשה םש תאו ינרפה־יכ םירפא ׃יינע ץראב םיהלא 53 ינש עבש הנילכתו ץראב היה רשא עבשה ׃םירצמ 54 ינש עבש הנילחתו רשאכ אובל בערה בער יהיו ףסוי רמא תוצראה־לכב םירצמ ץרא־לכבו ׃םחל היה 55 ץרא־לכ בערתו םעה קעציו םירצמ םחלל הערפ־לא ־לכל הערפ רמאיו ףסוי־לא וכל םירצמ םכל רמאי־רשא ׃ושעת 56 לע היה בערהו חתפיו ץראה ינפ־לכ רשא־לכ־תא ףסוי םירצמל רבשיו םהב ץראב בערה קזחיו ׃םירצמ 57 ואב ץראה־לכו רבשל המירצמ קזח־יכ ףסוי־לא ׃ץראה־לכב בערה
Next Chapter
Share this passage with others: