1 אל םרבא תשא ירשו החפש הלו ול הדלי ׃רגה המשו תירצמ 2 םרבא־לא ירש רמאתו הוהי ינרצע אנ־הנה אנ־אב תדלמ ילוא יתחפש־לא עמשיו הנממ הנבא ׃ירש לוקל םרבא 3 םרבא־תשא ירש חקתו תירצמה רגה־תא רשע ץקמ התחפש םרבא תבשל םינש ןתתו ןענכ ץראב ול השיא םרבאל התא ׃השאל 4 רהתו רגה־לא אביו לקתו התרה יכ ארתו ׃היניעב התרבג 5 םרבא־לא ירש רמאתו יכנא ךילע יסמח ךקיחב יתחפש יתתנ לקאו התרה יכ ארתו הוהי טפשי היניעב ׃ךיניבו יניב 6 ירש־לא םרבא רמאיו ךדיב ךתחפש הנה בוטה הל־ישע ירש הנעתו ךיניעב ׃הינפמ חרבתו 7 הוהי ךאלמ האצמיו רבדמב םימה ןיע־לע ׃רוש ךרדב ןיעה־לע 8 תחפש רגה רמאיו תאב הזמ־יא ירש רמאתו יכלת הנאו יתרבג ירש ינפמ ׃תחרב יכנא 9 ךאלמ הל רמאיו יבוש הוהי ינעתהו ךתרבג־לא ׃הידי תחת 10 ךאלמ הל רמאיו הברא הברה הוהי רפסי אלו ךערז־תא ׃ברמ 11 ךאלמ הל רמאיו הרה ךנה הוהי תארקו ןב תדליו עמש־יכ לאעמשי ומש ׃ךינע־לא הוהי 12 םדא ארפ היהי אוהו וב לכ דיו לכב ודי ויחא־לכ ינפ־לעו ׃ןכשי 13 הוהי־םש ארקתו לא התא הילא רבדה םגה הרמא יכ יאר ירחא יתיאר םלה ׃יאר 14 ראבל ארק ןכ־לע הנה יאר יחל ראב ׃דרב ןיבו שדק־ןיב 15 ןב םרבאל רגה דלתו ונב־םש םרבא ארקיו רגה הדלי־רשא ׃לאעמשי 16 םינמש־ןב םרבאו םינש ששו הנש רגה־תדלב ׃םרבאל לאעמשי־תא
Next Chapter
Share this passage with others: